Användarvillkor

Tillgång till denna webbplats är villkorad vid att användaren läser, förstår och accepterar att bli bunden av användarvillkoren nedan.

Innehållet på denna webbplats har förberetts och producerats av ABG Sundal Collier AB. När du använder denna webbplats eller en associerad webbsida, avser ”ABG Sundal Collier” alla eller någon av ABG Sundal Collier ASA, ABG Sundal Collier AB, ABG Sundal Collier INC. och ABG Sundal Collier Limited (tillsammans ”ABGSC-gruppen”) och/eller något till dem närstående eller associerat företag.

Personer bosatta utanför Sverige

Varken denna webbplats eller information/innehåll som tillgängliggörs på webbplatsen riktar sig till personer eller företag hemmahörande utanför Sverige eller i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet på webbplatsen är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. De tjänster, produkter och den information som finns tillgänglig på webbplatsen ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är medborgare, bosatta eller hemmahörande i ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt. Detsamma gäller för länder där det av andra skäl strider mot tillämpliga lagar eller regler.

Upphovsrätt

Innehållet och strukturen på denna webbplats samt associerade webbplatser eller i dokument tillhör ABGSC-gruppen, som innehar äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter – förutom i de fall sådana rättigheter uttryckligen anges som innehavda av tredje part. Innehållet på hemsidan får endast användas för privat bruk och all användning för andra syften, t.ex. reproduktion, mångfaldigande, modifikation, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av information eller datainnehåll så som exempelvis grafik, bilder och ljudfiler kräver skriftligt medgivande från ABG Sundal Collier AB. Detta omfattar också, men är inte begränsat till, varumärken, logotyper och namn på webbplatsen, dvs. de får inte heller kopieras, publiceras, distribueras eller på annat sätt användas utan att på förhand ha erhållit ABG Sundal Collier AB:s skriftliga medgivande.

Integritetspolicy och cookies

ABG Sundal Collier AB respekterar användarens integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid behandling av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter, där ABG Sundal Collier AB är personuppgiftsansvarigt, behandlas personuppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) och annan tillämpligdataskyddsreglering. Vänligen läs ABG Sundal Collier AB:s Integritetspolicy för mer information om hur ABG Sundal Collier AB samlar in och använder dina personuppgifter.

ABG Sundal Collier AB använder cookies för att stödja driften av webbplatsen. Vänligen läs ABG Sundal Collier AB:s Cookiepolicy för mer information om hur ABG Sundal Collier AB använder sig av cookies på webbplatsen.

Tillgång

ABG Sundal Collier AB förbehåller sig rätten att stänga av åtkomsten till webbplatsen, helt eller delvis, samt till associerade webbsidor eller länkade dokument, där detta inte strider mot tillämplig lag eller regulatoriska krav.

Otillåten användning av ABG Sundal Colliers AB:s webbplats och system, inklusive men inte begränsat till, obehörigt intrång i ABG Sundal Collier AB:s system, missbruk av lösenord eller missbruk av annan information är strängt förbjuden.

Innehåll och ansvarsbegränsning

ABG Sundal Collier AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Användarna ansvarar själva för att granska innehållet på webbplatsen regelbundet för att hålla sig informerade om de senaste ändringarna. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner användare de ändrande villkoren.

Daterad information är korrekt på angivet datum och ABG Sundal Collier AB åtar sig ingen skyldighet att eller ansvar för att uppdatera eller ändra sådan information.

Av ABG Sundal Collier AB på denna webbplats erbjudna produkter och/eller tjänster kan ändras eller tas bort utan förvarning.

ABG Sundal Collier AB gör inga utfästelser avseende riktigheten eller fullständigheten i informationen på denna webbplats eller på associerade webbsidor eller i länkande dokument, och inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar och utelämnanden. ABG Sundal Collier AB är inte heller ansvarig för ändamålsenligheten i informationen.

ABG Sundal Collier AB tar inget ansvar för förlust eller skada, direkt eller indirekt, som användaren drabbas av till följd av användarens tillgång till eller användning av denna webbplats eller några associerade webbsidor, det innehåll som presenteras eller länkande dokument, oavsett om omständigheterna som gav upphov till sådana skador har kontrollerats av ABG Sundal Collier AB eller leverantör som tillhandahåller programvara eller tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att innehållet är felaktigt, fördröjt eller uteblivet samt inte heller överföring av virus, kommunikationsfel, stöld eller force majeure.

Tillhandahållandet av länkar till tredje parts webbplatser innebär inte och ska inte ses som att ABG Sundal Collier AB representerar, har godkänt eller verifierat sådana hemsidor eller dess innehåll, eller att de på något sätt är anknutna till ABG Sundal Collier AB.

Även om informationen som tillhandahålls på denna webbplats eller associerade webbplatser eller länkande dokument har erhållits eller sammanställts från källor som av ABG Sundal Collier AB anses tillförlitliga, kan ABG Sundal Collier AB inte på något sätt – varken uttryckligen eller underförstått – garantera riktigheten, giltigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av sådan information eller data.

Innehållet på webbplatsen tar inte hänsyn till några specifika investeringsmål, finansiella situationer eller särskilda behov eller krav hos användare av webbplatsen. Ingen information eller något innehåll på denna webbplats utgör en rekommendation, uppmaning eller erbjudande av ABG Sundal Collier AB eller annan i ABGSC-gruppen om att köpa eller sälja några finansiella instrument eller tillhandahålla investeringsrådgivning eller andra tjänster. Investeringar kan ge upphov till betydande risker och lämpar sig inte för alla investerare. Potentiella investerare bör söka sin egen oberoende investerings-, skatte- och redovisningsrådgivning innan de gör några investeringar. Varken ABG Sundal Collier AB eller annan i ABGSC-gruppen tar något ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen på denna webbplats. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning.

Användarens ansvar och användning

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att denne för webbplatsen har nödvändiga anslutningar och utrustning, såsom ett fungerande internet, digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till webbplatsen och därmed utnyttjande av webbplatsen.

Användaren ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med skapandet av ett konto och vid användning av webbplatsen. Användaren ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Användaren ansvarar i förekommande fall för att den information som är personlig och användarspecifik, som användaridentitet samt lösenord, som kan användas för åtkomst till webbplatsen förvaras på ett betryggande sätt och inte används eller avslöjas för någon obehörig. Användaren är skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord om användaren misstänker att sådan information har kommit till någon obehörigs kännedom.

Användarens användning och missbruk av webbplatsen

Användaren ansvarar för aktiviteter som vidtas av användaren, såsom överföring av information och elektroniska dokument av användaren till webbplatsen. Användaren är skyldig att, utöver dessa användarvillkor, följa tillämpliga lagar, regler, myndighetsbeslut och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av webbplatsen.

Användaren ansvarar för att inte använda webbplatsen på ett sådant sätt att ABG Sundal Collier AB eller annan utsätts för olägenheter eller skada. Användaren får därmed inte hantera elektroniska dokument som på något sätt gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande.

Om ABG Sundal Collier AB anser att användaren bryter mot gällande användarvillkor, lag, regler, myndighetsbeslut har ABG Sundal Collier AB rätt att stänga av användaren från webbplatsen.