Integritetspolicy

Integritetspolicy för webbplatsen

När du använder ABG Private Bankings, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”), webbplats, tar del av information från ABG Private Banking eller anmäler intresse rörande private banking-tjänster kan ABGSC AB komma att behandla personuppgifter om dig. Nedan förklaras vilka personuppgifter ABGSC AB behandlar och hur ABG använder dina personuppgifter.

ABGSC AB är ansvarig för dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”).

Uttalandena häri kommer att stödjas av interna policyer som beskriver ytterligare detaljer om genomförda åtgärder och interna procedurer för hantering av personuppgifter.

Integritet, konfidentialitet och säkerhet

Hos ABGSC AB ska personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och rimliga förväntningar hos de fysiska personer som personuppgifterna är relaterade till (”registrerade”). ABG har åtagit sig att upprätthålla konfidentialitet, integritet och säkerhet för personuppgifter. ABGSC AB förstår sin skyldighet att hålla information om dig både konfidentiell och säker under hela perioden behandling sker. ABGSC AB upprätthåller rutiner och policys för insamling, användning, säkerhet och delning av personlig information och/eller icke-offentlig information.

All personal hos ABGSC AB är bunden av lagstadgad tystnadsplikt och du kan vara säker på att ABGSC AB alltid är angelägen om att skydda din integritet.

Hur, varför och vilken typ av personuppgifter ABGSC AB behandlar

ABGSC AB samlar in så lite data som möjligt och endast de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla och möjliggöra användning av t.ex. webbplatsen, för att du ska kunna ta del av information såsom nyhetsbrev, anmäla intresse att bli kund och samt marknadsföring av ABGSC AB:s tjänster, t.ex. cookies, användarinformation eller annan information som du i förekommande fall själv registrerar via webbplatsen. En detaljerad översikt över den information som ABGSC AB kan komma att samla in finner du här.

Hur använder ABGSC AB dina uppgifter

ABGSC AB behandlar personuppgifterna enligt ovan till följd av din användning av webbplatsen, när du påbörjar en prenumeration på ABG Private Bankings nyhetsbrev, anmäler intresse att bli kund samt i samband med marknadsföring av ABGSC AB:s tjänster. Efter att ABGSC AB har fått uppgifterna av dig kommer ABGSC AB enbart att behandla personuppgifterna på det sätt som framgår av denna policy.

Hur sparar och skyddar ABGSC AB dina personuppgifter (Informationssäkerhet)

ABGSC AB samtycker till att hålla din information konfidentiell och att följa denna integritetspolicy. ABGSC AB förbinder sig att vidta alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda din data från missbruk, förlust eller obehörig åtkomst och ABGSC AB upprätthåller policyer och teknik som utformats för detta ändamål.

Tiden ABGSC AB sparar dina personuppgifter

ABGSC AB kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att ABGSC AB ska kunna uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Exakt hur lång denna tidsperiod är beror på för vilket ändamål de samlats in. ABGSC AB kommer att radera eller helt anonymisera dina uppgifter från sina system när ABGSC AB inte längre har ett legitimt syfte att behålla dem eller vid utgången av den lagstadgade lagringstiden.

Hur ABGSC AB delar information om dig

ABGSC AB kan komma att behöva dela dina personuppgifter med tredje parter, andra bolag inom ABG Sundal Collier-koncernen eller andra leverantörer som arbetar för ABGSC AB:s räkning. Dessa tredje parter är noga utvalda och skyldiga att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det följder av lag, förordning eller beslut från myndighet.

Hur du kan använda dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter

Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter är skyddade och förtydligas genom GDPR. När den registrerade utövar någon av sina rättigheter måste den personuppgiftsansvarige försäkra sig om att denne är i kontakt med rätt person. När det finns rimliga skäl att tvivla på den registrerades identitet kan den personuppgiftsansvarige ha rätt att begära in kompletterande information för att bekräfta identiteten. Här beskrivs dina rättigheter mer i detalj.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

När ABGSC AB vill behandla personuppgifter i sin verksamhet måste ABGSC AB följa GDPR, vilket innebär att ABGSC AB i sin behandling av uppgifterna behöver kunna stödja sig på någon av de rättsliga grunder som möjliggör sådan behandling. En detaljerad översikt över de rättsliga grunder ABGSC AB stödjer sig på hittar du här.

Cookies

ABGSC AB använder cookies för att stödja driften av webbplatsen. Vänligen läs nedan under Särskilt om cookies för mer information om hur ABGSC AB använder sig av cookies på webbplatsen.

Webbplatsen skyddas av reCAPTCHA

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA i samband med användning av formulär och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Googles sekretesspolicy hittar du här.

Googles villkor hittar du här.

Övrig information

Om du bestämmer dig för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet eller inte är längre är intresserad av att bli kund kommer ABGSC AB att fortsätta följa Integritetspolicyn och den praxis som beskrivs här.

I denna Policy tillhandahållna exempel är avsedda att utgöra illustrationer och inte att vara exklusiva.

ABGSC AB förbättrar ständigt sina kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner på sin webbplats och till sina befintliga tjänster. På grund av dessa pågående förändringar, ändringar i tillämplig lag och teknikens förändrade natur kan ABGSC AB:s praxis komma att ändras från tid till annan. ABGSC AB förbehåller sig därmed rätten att göra ändringar i denna Policy. Om och när ABGSC AB:s datapraxis ändras kommer du att meddelas om ändringarna genom att ABGSC AB publicerar en uppdaterad version av denna Policy på sin webbplats. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på ABGSC AB:s webbplats.

Kontakt

För att komma i kontakt med ABGSC AB avseende dina rättigheter, vänligen kontakta ABGSC AB via mail: dataprotection@abgsc.com. ABGSC AB kommer att hantera din begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad (med förbehåll för eventuella förlängningar som ABGSC AB har lagligen rätt till). Observera att ABGSC AB kan hålla register över din kommunikation för att hjälpa ABGSC AB att lösa eventuella problem som du tar upp i din begäran.

Det är viktigt att de personuppgifter ABGSC AB har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen informera ABGSC AB om dina personuppgifter ändras under den period som ABGSC AB lagrar dina uppgifter.

Särskilt om Cookies