Bilaga till Integritetspolicy

När du använder ABG Private Bankings, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”), webbplats, tar del av information från ABG Private Banking eller anmäler intresse rörande private banking-tjänster kan ABGSC AB komma att behandla personuppgifter om dig. Nedan förklaras vilka personuppgifter ABGSC AB behandlar och hur ABG använder dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter ABGSC AB behandlar
Insamling och behandling av personuppgifter vid prenumeration på ABG Private Bankings nyhetsbrev
Vid din prenumeration på ABG Private Bankings nyhetsbrev kommer ABGSC AB att behandla personuppgifter om dig. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att ABGSC AB ska kunna tillhandahålla nyhetsbrevet till dig som prenumerant. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna tillhandahålla nyhetsbrevet och därmed kunna distribuera aktuella nyheter på marknaden samt marknadsföra av ABGSC AB:s tjänster till prenumeranter. Personuppgiftsbehandlingen vid prenumeration på nyhetsbrevet avser information om:

• För- och efternamn
• E-postadress

Insamling och behandling av personuppgifter vid intresseanmälan rörande privat banking-tjänster
Vid din intresseanmälan rörande private banking-tjänster kommer ABGSC AB att behandla personuppgifter om dig. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att ABGSC AB ska kunna förse dig med information om de tjänster som avses att tillhandahållas, inhämta information om vilka tjänster du är intresserad av samt marknadsföra av ABGSC AB:s tjänster. Personuppgiftsbehandlingen vid intresseanmälan rörande private banking-tjänster avser information om:
• För- och efternamn
• E-postadress
• Övrig information du lämnar rörande t.ex. tjänster av intresse för dig

Övrig behandling av personuppgifter

Vid din användning av ABGSC AB:s webbplats och prenumeration på ABGSC AB:s nyhetsbrev kan ABGSC AB komma att behandla personuppgifter om dig i analyssyfte. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att ABGSC AB ska kunna analysera webbplatsdata i syfte att förbättra webbplatsen och dess innehåll samt innehållet nyhetsbrevet och marknadsföring av ABGSC AB:s tjänster. Personuppgiftsbehandlingen för analysändamål avser cookies för statistik.

Hur du kan använda dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter
Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter är skyddade och förtydligas genom GDPR. När den registrerade utövar någon av sina rättigheter måste den personuppgiftsansvarige försäkra sig om att denne är i kontakt med rätt person. När det finns rimliga skäl att tvivla på den registrerades identitet kan den personuppgiftsansvarige ha rätt att begära in kompletterande information för att bekräfta identiteten. Nedan beskrivs dina rättigheter mer i detalj:

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att när som helst be ABGSC AB att bekräfta vilken information ABGSC AB behandlar om dig och hur den används. Om ABGSC AB ger dig tillgång till informationen ABGSC AB har om dig kommer ABGSC AB inte att debitera dig något, om inte din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. För de fall du begär ytterligare kopior av information från ABGSC AB kan ABGSC AB komma att debitera dig en rimlig administrativ avgift när det är tillåtet enligt lag. När ABGSC AB enligt lag har rätt att göra det kan ABGSC AB avslå att tillgodose din begäran. Om ABGSC AB avslår din begäran kommer ABGSC AB alltid att tillhandahålla dig skälen härför.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att ABGSC AB begränsar sin behandling av dina personuppgifter under följande omständigheter:
– när du bestrider korrektheten av de personuppgifter som ABGSC AB behandlar om dig. I det här fallet kommer ABGSC AB:s behandling av dina personuppgifter att begränsas under den perioduppgifternas korrekthet verifieras;

– när du invänder mot ABGSC AB:s behandling av dina personuppgifter för sina berättigade intressen. Du kan begära att uppgifterna begränsas medan ABGSC AB verifierar grunden för sin behandling av dina personuppgifter;

– när ABGSC AB:s behandling av dina uppgifter är olaglig, men du föredrar att ABGSC AB begränsar sin behandling av dem i stället för att radera dem; och

– när ABGSC AB inte har något ytterligare behov av att behandla dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Detta innebär att ABGSC AB endast kan fortsätta att lagra dina uppgifter och inte kommer kunna utföra några ytterligare behandlingsaktiviteter förrän antingen: en av omständigheterna som anges ovan är avhjälpt, du samtycker till behandlingen eller att ytterligare behandling är nödvändig för antingen etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, skyddet av en annan individs rättigheter eller skäl av viktigt allmänintresse i EU eller medlemsstaterna.

För det fall ABGSC AB har delat dina personuppgifter med tredje part kommer ABGSC AB att meddela dem om den begränsade behandlingen, såvida detta inte är omöjligt eller innebär oproportionerligt arbete. ABGSC AB kommer givetvis att meddela dig innan ABGSC AB häver någon begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att ABGSC AB korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som ABGSC AB har om dig. Om ABGSC AB har delat dessa personuppgifter med tredje part kommer ABGSC AB meddela dem om rättelsen, såvida detta inte är omöjligt eller innebär oproportionerligt arbete. I tillämpliga fall kommer ABGSC AB även att informera dig om vilka tredje parter ABGSC AB har lämnat ut de felaktiga eller ofullständiga personuppgifterna till. Om ABGSC AB anser att det är rimligt att inte följa din begäran kommer ABGSC AB att tillhandahålla sina skäl för beslutet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att överföra dina personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga. Detta innebär att du kan överföra dina uppgifter hos ABGSC AB till en annan personuppgiftsansvarig. För att du ska kunna göra det kommer ABGSC AB att förse dig med dina uppgifter i ett vanligt maskinläsbart format som är lösenordskyddat så att du kan överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Alternativt kan ABGSC AB överföra uppgifterna direkt åt dig.

Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära att ABGSC AB raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Informationen du begär ska raderas behöver normalt uppfylla något av följande kriterier:
– uppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet för vilket ABGSC AB ursprungligen samlade in och/eller behandlade dem;

– för de fall där du har återkallat ett samtycke du tidigare givet för personuppgiftsbehandlingen och det inte föreligger någon annan giltig anledning för ABGSC AB att fortsätta behandlingen;
– uppgifterna har behandlats olagligt (dvs. på ett sätt som inte överensstämmer med GDPR);

– det är nödvändigt att uppgifterna raderas för att ABGSC AB ska kunna uppfylla ABGSC AB:s juridiska skyldigheter som personuppgiftsansvarig; eller

– för de fall ABGSC AB behandlar uppgifterna för att ABGSC AB anser att det är nödvändigt för sina legitima intressen, men du invänder mot behandlingen och ABGSC AB inte kan visa övervägande legitima skäl för sin fortsatta behandling.
När ABGSC AB följer en giltig begäran om radering av data kommer ABGSC AB att vidta alla rimligt genomförbara åtgärder för att radera relevant information, men ABGSC AB har rätt att vägra att följa din begäran vid en av följande anledningar:

– för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
– för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller utöva offentlig myndighet.

– för arkiv-, forsknings- eller statistiska ändamål. Eller

– för att utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot ABGSC AB:s behandling av dina personuppgifter där ABGSC AB behandlar personuppgifterna på grundval av en av följande fyra anledningar: (i) ABGSC AB:s legitima intressen; (ii) för att göra det möjligt för ABGSC AB att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller utöva offentlig myndighet; (iii) att skicka direktmarknadsföringsmaterial till dig; och (iv) för vetenskapliga, historiska, forsknings- eller statistiska ändamål.
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
Du har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den relevanta tillsynsmyndigheten är Integritetsskyddsmyndigheten.

ABGSC AB:s rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter

Berättigat intresse
ABGSC AB använder berättigat intresse som rättslig grund för att behandla personuppgifter i samband med distribution av nyhetsbrevet. Berättigat intresse utgör även rättslig grund för att i samband med nyhetsbrevet och intresseanmälan rörande privat banking-tjänster kunna distribuera aktuella nyheter på marknaden, marknadsföring av ABGSC AB:s tjänster samt analysera webbplatsdata. Berättigat intresse är en rättslig grund enligt GDPR som tillåter ABGSC AB att behandla personuppgifter när ABGSC AB har ett legitimt och berättigat intresse av att göra det, och när detta intresse väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller friheter.

ABGSC AB har noggrant genomfört en intresseavvägning och kommit fram till att ABGSC AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter i enlighet med stycket ovan. Genom webbplatsen och nyhetsbrevet håller ABGSC AB sina prenumeranter informerade om relevanta nyheter, information och marknadsföringsaktiviteter samt möjliggör intresseanmälningar rörande private bankingtjänster.

ABGSC AB bedömer att detta berättigade intresse inte är otillbörligt eller orimligt och att det inte negativt påverkar de registrerades rättigheter och friheter. ABGSC AB vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för de personuppgifter som ABGSC AB samlar in och behandlar i samband härmed.

ABGSC AB respekterar alltid den registrerades rätt till integritet och ger t.ex. möjlighet att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att följa avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information om ABGSC AB:s användning av berättigat intresse som laglig grund för behandling av personuppgifter enligt ovan, kan du kontakta ABGSC AB via kontaktinformationen nedan.

Samtycke
ABGSC AB kan komma att inhämta ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med din prenumeration på nyhetsbrevet eller din intresseanmälan rörande private banking-tjänster. Av artikel 4.11 i GDPR framgår att samtycke är ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”. För att förtydliga betyder det att:
– du måste ge ABGSC AB ditt samtycke fritt, utan att ABGSC AB utsätter dig för någon form av påtryckning;

– du måste veta vad du samtycker till – varför ABGSC AB ser till att ge dig tillräckligt med information;

– du bör ha kontroll över vilka behandlingsaktiviteter du samtycker till och vilka du inte samtycker till. ABGSC AB tillhandahåller dessa förfinade kontroller inom sitt marknadsföringspreferenscenter; och

– du måste vidta positiva och bekräftande åtgärder för att lämna ditt samtycke – ABGSC AB kommer sannolikt tillhandahålla en kryssruta som du kan kontrollera för att detta krav ska uppfyllas på ett entydigt sätt.

För den behandling där ABGSC AB har erhållit ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för vissa ändamål kan du när som helst återkalla detta samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer ABGSC AB att upphöra med att utföra behandlingen av personuppgifter för det särskilda ändamålet som du tidigare samtyckt till, såvida ABGSC AB inte anser att det finns en alternativ anledning att motivera fortsatt behandling av dina uppgifter för detta ändamål. Om ABGSC AB finner att det finns sådana anledningar kommer ABGSC AB att informera dig om detta villkor.

Kontakt
För att komma i kontakt med ABGSC AB avseende dina rättigheter, vänligen kontakta ABGSC AB via mail: dataprotection@abgsc.com. ABGSC AB kommer att hantera din begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad (med förbehåll för eventuella förlängningar som ABGSC AB har lagligen rätt till). Observera att ABGSC AB kan hålla register över din kommunikation för att hjälpa ABGSC AB att lösa eventuella problem som du tar upp i din begäran.
Det är viktigt att de personuppgifter ABGSC AB har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen informera ABGSC AB om dina personuppgifter ändras under den period som ABGSC AB lagrar dina uppgifter.