Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s verkstadsanalytiker och analyschef Olof Cederholm summerar läget i verkstadssektorn och vinstutsikterna framåt. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Volvo (Köp) – Fortsatt god lönsamhet trots lägre volymer

  • Stora förbättringar av lönsamheten tack vare bra prissättning och stark produktivitet, bör vara av uthållig karaktär
  • Cyklist avmattning 2024, men konjunkturcykeln väntas vända upp igen 2025
  • Tecken på cyklisk förbättring kommer att synas i bättre orderingång för både lastbilar och byggindustrin under andra halvåret.
  • Mycket attraktiv värdering på ~6x EV/EBITA på våra prognoser för 2025, med stöd av hög direktavkastning ~7 procent
  • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 360 SEK

Autoliv (Sälj) – Oförändrad helårsprognos begränsar vinstrevideringar

  • Avtagande efterfrågan, global produktion av lätta fordon förväntas vara relativt oförändrad under 2024 och 2025
  • Autoliv vinner fortfarande viss marknadsandel – men avmattad tillväxt påverkar vanligtvis marginalerna negativt
  • Bolaget guidar för 5 procent organisk försäljningstillväxt i år med cirka 10,5 procent justerad EBIT-marginal – beroende på prisökningar under andra halvåret
  • ABGSC ligger 5-10 procent under konsensus för EBIT 2024-2025 – Autoliv är sårbart om volymer/priser skulle svika
  • Vi rekommenderar Sälj (Sell) med riktkursen 1 150 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Volvo investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 05:38. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Autoliv investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2 maj 2024 16:38 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.