Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den 13 maj lanserade Chat GPT sin GPT4-o-version med röst. Denna senaste iteration av AI-verktyget kan se, höra och tala, och dessa förmågor ensamma kan teoretiskt få en omvälvande effekt på många industrier. Det språkmodellbaserade Chat GPT-verktyget lanserades för allmänheten i november 2022 och har sedan dess utvecklats dramatiskt. Under denna period har vi sett verktyget gå från grundläggande artificiell intelligens till maskininlärning, till djupinlärning och nu till generativa förtränade transformatorer. Vi bör förvänta oss en mycket snabb utveckling härifrån, med det mest intressanta nästa steget hur företag använder AI i sina affärsmodeller.​

Det råder en samstämmig uppfattning om att vi kommer att se extrem tillväxt inom generativ AI under det kommande decenniet. Bloomberg Intelligence förväntar sig att marknaden för generativ AI kommer att växa till 1,3 biljoner USD under de närmaste tio åren, från en marknadsstorlek på endast 40 miljarder USD år 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 42 procent. ​

Generativ AI kommer att ha en dramatisk påverkan på alla sektorer. Vår uppfattning är att generativ AI kommer att revolutionera den globala ekonomin genom att automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten. Goldman Sachs uppskattar 7 procent ökning av den globala BNP från AI, medan McKinsey förutspår ett tillskott på 2,6–4,4 biljoner USD till den årliga BNP, och förväntningarna är höga på produktivitets-vinster. ​

Investeringsmöjligheter

Nästa intressanta steg är hur företag använder AI i sina affärsmodeller. Vi har identifierat exponeringen mot generativ AI i fyra kategorier: ​

1) Direkt exponerade företag

Företagen i denna grupp har en tydlig direkt exponering mot AI, till exempel genom väsentliga hårdvaruprocesorer eller AI-utvecklare. Den amerikanska halvledarjätten Nvidia är ett bra exempel på denna kategori och har sett imponerande avkastning de senaste åren, drivet av vinsttillväxt tack vare den strukturella tillväxten inom AI.​

2) Indirekt exponerade företag

Denna kategori inkluderar indirekt exponering genom AI-infrastruktur såsom datacenter, fiberoptik och halvledare. Med ett ökat intresse för AI, kommer dessa företag sannolikt att gynnas på grund av högre efterfrågan på fungerande AI-infrastruktur. Ett exempel här är klimathanteringsbolaget Munters med sin koppling till expansion av datacenter.​

3) AI-intäktsförstärkare

Företag som kan använda AI för att öka intäkterna genom bättre produkt- och tjänsteerbjudanden. Ett exempel här är skönhetsproduktsbolaget Lyko, som i mars 2024 lanserade en AI-assistent som genom generativ AI kan ge skräddarsydda produktrekommendationer för att spegla expertisen i butik. Detta kan öka kundnöjdheten, vilket leder till ökade försäljningar.​

​​4) AI-kostnadsbesparare

AI har potential att öka produktiviteten, vilket minskar kostnaderna och leder till marginalexpansion. Ett tydligt exempel på detta är det danska byggisoleringsbolaget Rockwool, som under Q1 2024 minskade antalet heltidsanställda med cirka 600 genom att använda AI för att ersätta vissa mänskliga uppgifter i sina lager. Totalt ser företaget potential att reducera sin arbetsstyrka med över 10 procent tack vare produktivitetsökningen från AI.​

Vi vill betona att nästan alla företag kan ses ha exponering mot AI. Vår uppfattning är att företag inom kategori 1 och 2 är ganska välkända och har varit en del av ett offentligt investeringstema under en tid redan. Med det sagt, kan det fortfarande finnas företag inom kategori 1 och 2 som kan leverera starkare tillväxt än nuvarande konsensus (ett bra exempel globalt: Nvidia) och det finns troligtvis intressanta långsiktiga köp-kandidater inom kategori 1-2 också. Vi tror dock att det kommer att bli mer och mer fokus på företag inom kategori 3 och 4. Dessa är företag med potential att generera intäkter från generativ AI och/eller uppnå betydande kostnadsbesparingar med hjälp av generativ AI.​

​Vi anser att det är en komplex uppgift att identifiera vinnare. Konsulter, till exempel, skulle teoretiskt kunna dra nytta av AI (mer produktiva) men det finns en tydlig risk för prispress samtidigt. Vissa företag (mest i kategori 2) är också redan välkända och har höga värderingar, vilket skulle kunna hämma deras långsiktiga potential. ​

Utmaningar inkluderar etiska frågor, jobbförlust och behov av reglering. Två tredjedelar av arbetskraften i USA och Europa är utsatta för AI, vilket har potential att automatisera upp till en fjärdedel av det arbete som görs idag. Globalt motsvarar detta 300 miljoner heltidsjobb. EU strävar efter att reglera AI-risker, Kina kräver transparens, och USA har en fragmenterad strategi. Denna divergens gör harmonisering av AI-styrning utmanande, och experter varnar för att misslyckande med att reglera AI kan få allvarliga konsekvenser.​

Källan till tematexten är ABGSC:s analys “Deep dive on generative AI: top 12 Nordic ideas”, som publicerades den 19 juni 2024.​

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.