Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns här och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Biogaia – Stor nettokassa och generösa utdelningar (Köp, riktkurs 300 SEK)

    • En av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner

    • Strukturellt förbättrad lönsamhet ger vinststöd i en sämre konjunktur

    • Hög direktavkastning och omotiverat stor värderingsrabatt

Fordonsjätten Volvo fortsätter att imponera i en relativt stökig omvärld. Aktien, som är en av våra aktiefavoriter inom verkstadssektorn, har övertygat ordentligt på börsen i år. Utöver en uppgång på nästan 40 procent har aktieägarna även kasserat in en utdelning som adderar ytterligare 7 procent i avkastning för helåret. Trots uppgången är aktien mycket attraktivt värderad på vår prognos för 2024, där multiplar som EV/EBIT 7x och direktavkastning kring 7 procent skvallrar om en aktiemarknad som kortsiktigt lägger större vikt vid recessionsrisken och bolagets cykliska natur. För den långsiktige investeraren har den pressade värderingen skapat ett attraktivt läge i aktien. Volvo är ett välskött bolag med en strukturellt förbättrad lönsamhet, stark balansräkning samt befinner sig i en bra position inför stundande teknikskifte.

Lastbilstillverkaren Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Under vd Martin Lundstedts ledning har fordonsjätten aktivt omstrukturerats för att strukturellt förbättra bolagets lönsamhetsnivå även i en svagare konjunktur med vikande volymer. I senaste rapporten uppvisade Volvo en justerad rörelsemarginal på historiskt höga 14,4 procent och därmed ytterligare ett kvartal som bekräftar den strukturella förbättringen. Volvo har en mer flexibel produktionsapparat idag jämfört med till exempel vid finanskrisen, då rörelsemarginalen låg kring 8 procent.

På kort sikt har Volvo framgångsrikt parerat kostnadsinflation med prisrealisering samt fortsatt gynnats av avtagande störningar i leverantörskedjan och lägre råvarukostnader. Lastbilsmarknaden har varit överraskande stark under 2023 och orderingången har överraskat positivt. Volvo guidar nu för en volymnedgång under 2024, vilket snarare bör ses som en normalisering efter det uppdämda behovet som följde i kölvattnet av pandemin. Sammantaget faller därför vinsten under 2024. Vår bedömning är dock att Volvo idag har väsentligt bättre förutsättningar att försvara sina marginaler vid en sämre konjunktur, som troligen väntar 2024.

Kassaflödet och balansräkningen är urstark med en nettokassa kring 45 SEK per aktie vid årets slut.  De låga skuldjusterade värderingsmultiplarna skvallrar om att Volvo inte får betalt för den stora nettokassan. Marknaden prisar in viss osäkerhet kring hur stora investeringar som krävs för omställningen till nya drivlinor och bränslen. I takt med att företagsledningen ger klarhet i framtida investeringsnivåer, bör värderingsrabatten reduceras. Troligen krävs även några kvartal under 2024 med fallande volymer där bolaget uppvisar motståndskraft och en strukturellt förbättrad lönsamhetsnivå.

För investerare med lång investeringshorisont är dagens värdering mycket attraktiv. Vår bedömning är att de närmaste kvartalen får aktien stöd av fortsatta uppjusteringar av vinstprognoserna. En direktavkastning på 7 procent med chans till en lite större extrautdelning är inte heller fy skam i väntan på att aktiemarknaden ska värdera upp Volvos förbättrade vinstkvalitet och ljusa utsikter.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 300 SEK.

 

Veckans Top Pick har tagits fram av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”), som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter på nyhetsbrev . Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår här är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet här ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Ovan presenterar ABG Private Banking en svensk sammanfattning av en av ABGSC AB på engelska framtagen och redan distribuerad investeringsrekommendation. Investeringsrekommendationen som Veckans Top Pick är baserad på distribuerades till ABGSC AB:s kunder första gången den 18 oktober kl 21:16 2023.

I Veckans Top Pick sammanfattas på svenska en på engelska framtagen och redan distribuerad investeringsrekommendation. Sammanfattningen på svenska är en fri översättning som kan innehålla avvikelser från originaltexten för en bättre läsupplevelse och är således inte en exakt översättning av den engelska originaltexten. Det finns därför risk att delar av originalinnehållet har förvrängts i samband med översättning och sammanfattning. Varken ABGSC AB eller något närstående bolag i koncernen tar ansvar för skada som kan uppkomma med anledning av fel och brister till följd av den svenska sammanfattningen och läsare hänvisas till underlaget för investeringsrekommendationen i ursprungligt format enligt nedan. Underlaget för investeringsrekommendationen hittar du här.

ABG Sundal Collier AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

[table “” not found /]