Nyhetsbrev

VIKTIG INFORMATION

Intressekonflikter

ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”) har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Om de åtgärder ABGSC AB vidtagit, i enlighet med dessa riktlinjer och rutiner, för att i en specifik situation undvika en intressekonflikt, inte är tillräckliga för att förhindra att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, ska ABGSC AB informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Anställda inom ABG Private Banking, en avdelning inom ABGSC AB, som arbetar med innehållet i nyhetsbrevet, gör urval av investeringsrekommendationer och/eller översätter och sammanfattar dessa, är inte analytiker och innehållet utgör inte oberoende investeringsrekommendation, ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Om någon person som arbetar med urval och/eller översättning och sammanfattning av investeringsrekommendationer har egna innehav i de finansiella instrument som investeringsrekommendationerna avser, redovisas detta i anslutning till aktuell text/film som det länkas till i nyhetsbrevet.

ABGSC AB:s arbete med att ta fram investeringsrekommendationer baseras på vid var tid publikt tillgänglig information som ABGSC AB bedömt vara tillförlitlig. Inga garantier kan dock lämnas om riktigheten eller fullständigheten i informationen och inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar och utelämnanden. ABGSC AB är inte heller ansvarig för ändamålsenligheten i informationen. Den information som presenteras i nyhetsbrevet av ABG Private Banking gäller vid tidpunkten för publicering och kan ändras över tid utan att du meddelas individuellt om detta. Observera att sådan information kan avse redan distribuerade investeringsrekommendationer som gäller vid tidpunkten för sin publicering. 

För att förebygga och undvika intressekonflikter avseende de investeringsrekommendationer som utarbetas har ABGSC AB fastställt interna riktlinjer. Därtill får ingen analytiker som tar fram investeringsrekommendationer ersättning, rörlig eller fast, kopplad till investeringsrekommendationen eller transaktioner och resultat till följd av detta. Den avdelning som hanterar och utarbetar investeringsrekommendationer är också fysiskt separerad från den avdelning som hanterar corporate finance-tjänster.

Från tid till annan kan ABGSC AB eller närstående bolag i koncernen vara medverkande i emissioner eller offentliga erbjudanden av finansiella instrument beträffande den emittent som en investeringsrekommendation direkt eller indirekt berör. Från tid till annan kan ABGSC AB eller närstående bolag i koncernen också vara likviditetsgarant åt sådan emittent som en investeringsrekommendation direkt eller indirekt berör. Information om sådana intressekonflikter hittar du via länk i anslutning till aktuell text/film som det länkas till i nyhetsbrevet. ABGSC AB och närstående bolag i koncernen kan vidare, som en del av den löpande verksamheten, handla med aktuell emittents aktier för egen eller kunders räkning och kan därmed, när som helst, inneha en kort eller lång position i sådana finansiella instrument som investeringsrekommendationen direkt eller indirekt berör.

Ansvarsbegränsning

Varken ABGSC AB eller något närstående bolag i koncernen tar ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den i nyhetsbrevet lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsbrevet som i förekommande fall kommer från för ABGSC AB utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av ABGSC AB.

Varken ABGSC AB eller närstående bolag i koncernen är ansvariga för att modifiera, rätta eller uppdatera information som framställts i nyhetsbrevet eller i investeringsrekommendationer det hänvisas till genom urval eller översatt sammanfattning. Varken ABGSC AB eller närstående bolag i koncernen är skyldiga att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av information i nyhetsbrevet eller i investeringsrekommendationer det hänvisas till genom urval eller översatt sammanfattning.

Distribution och upphovsrätt

All information som lämnas i nyhetsbrevet är endast för den ursprungliga mottagarens personliga bruk. Innehållet i nyhetsbrevet är skyddat av upphovsrätt. Mottagaren förbinder sig att inte i någon form sprida någon del av nyhetsbrevet vidare eller på annat sätt mångfaldiga det utan skriftligt tillstånd av ABGSC AB.

Mottagaren görs särskilt uppmärksam på att nyhetsbrevet inte riktar sig till eller är avsett för spridning till eller användning av någon person eller företag hemmahörande utanför Sverige, särskilt inte personer eller företag i USA, Kanada Japan eller Australien eller i något annat land där tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

*Med investeringsrekommendation avses information, avsedd för distributionskanaler eller för allmänheten, som explicit eller implicit rekommenderar en investeringsstrategi för en eller flera finansiella instrument eller emittenter, inbegripet alla åsikter om de aktuella eller framtida värdet eller priset på sådana instrument. Med information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi avses information som är framtagen av en oberoende analytiker, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, eller annan person vars huvudsakliga verksamhet är att utarbeta investeringsrekommendationer, eller en fysisk person som arbetar arbetar för dessa organ genom ett anställningskontrakt eller på annat sätt och som direkt eller indirekt lägger fram ett särskilt investeringsförslag avseende ett finansiellt instrument eller en emittent.