Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Pandemi, komponentbrist, inflation och avmattande konjunktur – ingenting ser ut att stoppa serieförvärvarnas framfart på börsen. Sektorn har klättrat över 15 procent i år, jämfört med cirka 10 procent för Stockholmsbörsens OMX30. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Karl Bokvist fram att en fortsatt väldigt aktiv förvärvsagenda kortsiktigt har kompenserat för en svagare organisk tillväxt bland serieförvärvarna.

En serieförvärvare, även kallad compounder på finansspråk, är ett bolag som bygger sin affärsmodell på att regelbundet förvärva andra, ofta familjeägda, lönsamma bolag genom att återinvestera sitt kassaflöde. Genom att samla flera bolag kan man uppnå synergieffekter, som gemensamma inköp och andra stordriftsfördelar. Ur ett riskperspektiv erbjuder serieförvärvare diversifierade kassaflöden från många olika slutkunder och marknader.

På avkastningssidan erbjuder dessa bolag tillväxt drivet av både organisk tillväxt och förvärv. De har förmågan att återinvestera sitt kapital med hög avkastning över flera decennier. Många av de bästa aktierna på börsen under de senaste 10, 20, 30 åren har varit bolag som uppfyller dessa kriterier. Exempelvis Addtech, Lagercrantz, Indutrade och Lifco – eller Big 4 som ABGSC:s analytiker Karl Bokvist kallar denna kvartett av serieförvärvare.

– Även om serieförvärvarna är cykliska, växer vinsten ofta snabbare än omsättningen. Bolagen har en god underliggande förmåga att växa med de kassaflöden som serieförvärvarna skapar och investerar i nya, välskötta bolag. Över tid skapas en snöbollseffekt som har genererat oerhört mycket värde.

Enligt Karl Bokvist har bolagen i sektorn som helhet hanterat nedgången mycket väl. En svagare organisk tillväxt har balanserats av en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

– Över tid kan flera av bolagen i sektorn växa vinsterna med 15 procent per år. Även om vinsttillväxten trendar ned lite kortsiktigt, kan förvärvssidan kompensera för en svagare organisk utveckling i närtid.

Historiskt tenderar serieförvärvarna att växa omsättningen i linje med nordiska verkstadsbolag. Inköpschefsindex är en ledande indikator och känselspröt mot industrin. I första kvartalet 2024 var den organiska tillväxten negativ. Inköpschefsindex pekar dock uppåt sedan i höstas och makroscenariot med hard landing framstår som allt mindre troligt enligt Karl Bokvist. Det finns därför en förhoppning om att sektorn har passerat tillväxtbotten och återgår till tillväxt under andra halvåret.

Kortsiktigt är dock utmaningen att sektorn värderas högt och med en historiskt hög premie relativt sektorn av väletablerade verkstadsbolag. Karl Bokvist bedömer att den fina kombinationen av hög vinsttillväxt och attraktiv avkastning på sysselsatta kapitalet står sig väl mot de jämförbara bolagen och att den trenden kommer fortsätta.

– Vi tror att sektorn kan försvara sin premie, även om värderingsmultipeln är förhållandevis hög. Men om du investerar i de här aktierna idag, satsar du på en förhoppning om att affärsmodellerna fungerar, med fortsatt hög vinsttillväxt och bibehållen kvalitet. Och det tror vi på. Sektorn kommer att försvara en hög värdering över tid, men just nu ser vi kanske inte någon betydande uppsida i sektorn på kort sikt.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Karl Bokvist, där han delar med sig av sitt favoritcase bland serieförvärvarna samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Karl Bokvist

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.