Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s strateg Christer Linde sammanfattar den i princip avslutade rapportperioden efter att 91 procent av de svenska bolagen (baserat på börsvärde) har rapporterat sina resultat. Nedanstående data är baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Blandad Q1 men mer eller mindre i linje med förväntningarna

Svenska bolag motsvarande nästan 90 procent av det totala börsvärdet har rapporterat Q1. Jämfört med konsensus har endast 43 procent av bolagen överträffat Q1-förväntningarna för intäkterna, medan cirka 44 procent har överträffat förväntningarna på rörelseresultat (EBIT). På sektornivå överträffade 67 procent av bolagen inom finans konsensus på rörelseresultat medan endast 20 procent av bolagen inom IT överträffade konsensus.

Små positiva EBIT-revideringar för 2024 och 2025

Aggregerat för de svenska bolag som hittills har rapporterat, är intäktsprognoserna i princip oförändrade för 2024. Rörelseresultatet har justerats upp 1 procent för både 2024 och 2025 (mätt tre dagar före och tre dagar efter rapporteringsdagen). Sektorer med de största positiva EBIT-justeringarna för 2024 var material och sällanköpsvaror medan IT hade de största negativa EBIT-justeringarna (2024). Om vi jämför rörelseresultatet 2025 med 2024 har vi en tillväxt på 11 procent (oreviderat EBIT), vilket är i linje med den förväntade tillväxten för det globala börsindexet MSCI World för 2025 (13 procent) medan förväntad tillväxt för innevarande år är något lägre på 8 procent. Prognosen för rörelsemarginalen är för närvarande 11,8 procent för de svenska bolagen (viktade) för 2024 och 12,8 procent för 2025.

De största revideringarna under den senaste månaden

Om vi tar en något längre horisont (en månad) och tittar på bolagen med de största konsensusrevideringarna för EBIT 2024 hittar vi Addnode, Boliden, Engcon och MTG med de största positiva EBIT-revisionerna medan Paradox Interactive, New Wave Group, Indutrade och Electrolux hade de största negativa revideringarna. Notera att vi använder oreviderade siffror, där engångsposter kan orsaka stora avvikelser i vissa fall. Det har funnits en ganska hög korrelation mellan resultatjusteringar och prestanda på börsen. De 20 bästa bolagen med de högsta resultatrevideringarna förra månaden, med en genomsnittlig EBIT-uppgradering på 9 procent, var upp i genomsnitt med 10 procent under samma period. De 20 bolagen med de svagaste resultatjusteringarna förra månaden, med en genomsnittlig nedgradering på 4 procent för EBIT, var ned i genomsnitt med 3 procent under samma period.

Källa: Baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Underlaget hittar du här.

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.