Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Adrian Gilani ger en uppdaterad syn på gruv- och stålsektorn. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland de svenska bolagen samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Boliden (Köp) – Det sämsta ligger bakom – dags att köpa aktien

 • Stabila, kassagenererande tillgångar i politiskt stabila jurisdiktioner
 • Nyckeltillgångar med >30 års gruvlivslängd
 • Ca 45 procent exponering mot koppar och nickel (”future commodities”)
 • Resultatet i Q1 markerar årets vinstbotten. Vi förväntar oss en stor vinstökning resterande kvartal i år, främst på grund av högre priser och metallhalter
 • Aktien handlas 7 procent under vår egenutvecklade värderingsmodell, vanligtvis ett bra ingångsvärde för aktien
 • Värderas till P/E-tal 13x vår tolvmånaders framåtblickande prognos (+15 procent jämfört med europeiska gruvbolag och i linje med sitt historiska genomsnitt)
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 390 SEK

SSAB (Sälj) – Fallande stålpriser och omfattande investeringscykel tynger kassaflödet

 • Mycket lågt stålpris i Europa och fallande stålpris i USA – vi har justerat ned rörelseresultatet (EBIT) 44 procent för 2024
 • Föråldrade, kolbaserade stålverk i Norden kräver omfattande investeringar för att bli koldioxidfria ( investeringar kring 60 miljarder SEK är redan annonserade)
 • Sannolikt negativt fritt kassaflöde fram till åtminstone 2028
  • Vår prognos är  -5 respektive -9 procent avkastning på det fria kassaflödet (FCF) för 2025-2026
 • Givet den omfattande investeringsplanen bör investerare inte förvänta sig mycket kapitalåterföring till aktieägarna, trots en nettokassa kring 18 miljarder SEK
 • Vi rekommenderar Sälj (Sell) med riktkursen 56 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Boliden investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 05:40 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

SSAB investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 19:04 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.