Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns här och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Humana – Vinståterhämtning i korten

    • Ledande omsorgsbolag med över 16 000 anställda i Norden
    • Omorganisering, effektivisering, prisjusteringar och förvärv lyfter gradvis lönsamheten
    • Värderingen är mycket låg i såväl absoluta som relativa termer – förtroenderabatt
    • Vi rekommenderar Köp med en riktkurs på 35 SEK

Omsorgsbolaget Humana har lagt ett turbulent fjolår bakom sig. I januari 2023 drog tillsynsmyndigheten (IVO) tillbaka Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige, vilket resulterade i en halvering av aktiekursen. Vändpunkten kom i somras då förvaltningsrätten upphävde IVO:s beslut och återlämnade tillståndet till Humana. Aktien rusade nästan 50 procent på beskedet, men har inte återhämtat sig helt. För närvarande handlas aktien cirka 25 procent lägre än dagen före IVO-beskedet i januari 2023.

Tillståndskarusellen har haft en direkt negativ påverkan på affärsområdet Personlig Assistans hos Humana, vilket har resulterat i att nästan en femtedel av kunderna inom detta område har lämnat. Trots detta tyder allt på att Humana närmar sig en återhämtningsfas. Omorganisering, effektivisering och förvärv har haft positiva effekter och skapat en stabil grund för en långsiktig vinsttillväxt. Allt mer talar för att Humana nu befinner sig i början av en positiv spiral, med ökat förtroende och förbättrade vinstprognoser, vilket normalt sett utgör en attraktiv fas för aktieägare.

Humana omsätter drygt 9 miljarder och bedriver fem olika affärsområden som täcker fyra nordiska länder. De två största affärsområdena Individ & Familj (som inkluderar HVB-hem, stödboende och LSS-boende) och Personlig assistans är marknadsledande i Norden inom sina respektive nischer. Dessa två områden utgör nästan 60 procent av intäkterna och normalt sett en större andel av koncernens rörelseresultat. Norge och Finland utgör egna affärsområden motsvarande ungefär en tredjedel av omsättningen. Det femte och sista affärsområdet är det minsta: Äldreomsorg.

Kortsiktigt bekräftade delårsrapporten för första kvartalet att Humana är på rätt väg inom de flesta affärsområdena. Lönsamheten överraskade positivt, särskilt inom Personlig assistans, vilket är välkomna nyheter och indikerar att Humana börjar anpassa sig till den nya situationen med en mindre kundbas (inom Personlig assistans). Justerat för affärsområdet Personlig assistans, uppgick den organiska tillväxten under kvartalet till 7 procent. Detta pekar på en stabil grund och en positiv utveckling för Humana framåt.

Sammantaget höjde ABGSC rörelseresultatprognoserna för 2024 och 2025 med 6-9 procent efter delårsrapporten, vilket speglar ett ökat förtroende för en marginalåterhämtning. Detta är särskilt tydligt inom affärsområdena Personlig assistans och Äldreomsorg. I april förvärvades Team Olivias norska verksamhet, vilket resulterar i nästan en fördubbling av Humanas nettoomsättning i Norge. Förvärvet bidrar till ökad diversifiering inom koncernen och minskad operationell risk.

På lång sikt ser tillväxtutsikterna lovande ut med tanke på den strukturella efterfrågan på sociala tjänster. Andelen individer över 80 år i Sverige ökar som en andel av befolkningen, och samtidigt ökar den psykiska ohälsan och kraven på individanpassning. Den förändrade demografin förväntas sätta press på de offentliga resurserna och öka efterfrågan på privata initiativ. Totalt sett uppgår den adresserbara omsorgsmarknaden i Norden till cirka 352 miljarder kronor, varav privata aktörer utgör cirka 109 miljarder. Det finns därför betydande utrymme för tillväxt, både genom en ökad andel privata utförare och genom strukturell marknadstillväxt.

Förtroendet för Humana återhämtar sig sakta men säkert. Den förväntade vinståterhämtningen ger fortsatt stöd åt en motiverad uppvärdering. Humana lockar med långsiktig tillväxt som inte är cyklisk samt gynnsamma förutsättningar för förbättrad lönsamhet. Värderingen är attraktiv med ett P/E-tal på 7x på vår prognos för 2024. Efter justering för IFRS 16 (leasingredovisning) ligger den underliggande EV/EBITA-multipeln på låga 6.5x, vilket innebär en rabatt på 17 procent rabatt jämfört med omsorgssektorn som helhet.  Detta öppnar upp för betydande potential när sentimentet förbättras för Humana och sektorn i stort.

Vi rekommenderar köp med en riktkurs på 35 SEK.

 

Veckans Top Pick har tagits fram av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”), som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter på nyhetsbrev . Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår här är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet här ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Ovan presenterar ABG Private Banking en svensk sammanfattning av en av ABGSC AB på engelska framtagen och redan distribuerad investeringsrekommendation. Investeringsrekommendationen som Veckans Top Pick är baserad på distribuerades till ABGSC AB:s kunder första gången den 30 april kl 05:43 2024.

I Veckans Top Pick sammanfattas på svenska en på engelska framtagen och redan distribuerad investeringsrekommendation. Sammanfattningen på svenska är en fri översättning som kan innehålla avvikelser från originaltexten för en bättre läsupplevelse och är således inte en exakt översättning av den engelska originaltexten. Det finns därför risk att delar av originalinnehållet har förvrängts i samband med översättning och sammanfattning. Varken ABGSC AB eller något närstående bolag i koncernen tar ansvar för skada som kan uppkomma med anledning av fel och brister till följd av den svenska sammanfattningen och läsare hänvisas till underlaget för investeringsrekommendationen i ursprungligt format enligt nedan. Underlaget för investeringsrekommendationen hittar du här.

ABG Sundal Collier AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Humana, mdr SEK20232024p2025p
Omsättning9.69.910.3
Rörelseresultat (just)0.440.510.56
Rörelsemarginal (just), %4.65.25.4
Vinst per aktie (just), SEK3.514.485.73
Utdelning per aktie, SEK0.00.901.10
Årlig tillväxttakt
Omsättning, %4.82.54
Vinst per aktie, %-14.915.134.5
Nyckeltal
P/E-tal (x), just8.16.75.0
EV/EBIT (x), just13.812.010.7
Nettoskuld/ebitda (x)4.74.44.0
Direktavkastning, %0.03.23.9
Nästa eventDelårsrapport Q219 juli 2024