Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I år har Stockholmsbörsen bjudit på en klassisk cyklisk- och ränteinspirerad uppgång, drivet av de stora industri-, bank- och investmentbolagen. Under de senaste tre månaderna har investmentbolagen genererat en totalavkastning på 14 procent, jämfört med Stockholmsbörsens 8 procent (mätt som SIXRX) under samma period.

Den underliggande tillväxten i substansvärde har varit mycket god i sektorn. Men det som framför allt har drivit utvecklingen den senaste tiden är att substansrabatten har minskat. Det är dock lätt att få fel fokus som investerare, enligt ABGSC:s analytiker Derek Laliberté, i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

– Under de senaste fem åren har värdeskapandet över tid till 80 procent bestått av substansvärdestillväxt, medan endast 20 procent har förklarats av förändringar i substansrabatten. Ibland blir det lite för mycket fokus på substansrabatten. Som långsiktig investerare bör man fokusera på utsikterna för substansvärdestillväxt.

Det är dock viktigt att ha rabattvärderingen i beaktande när man fattar sina investeringsbeslut, framför allt om man vill göra kortsiktiga affärer. När ett investmentbolag handlas med substansrabatt innebär det att aktiekursen är lägre än substansvärdet (de underliggande tillgångarna minus nettoskulden). Substanspremie är motsatsen, vilket betyder att aktiekursen är högre än substansvärdet.

I studiosamtalet på ABG Private Banking lyfter Derek Laliberté fram flera viktiga faktorer som påverkar substansrabatten i investmentbolagen:

  • Vinsttillväxt i de underliggande portföljinnehaven
  • Företagsledning och investeringsorganisationerna i bolagen
  • Utvecklingen för jämförelsebolag till onoterade bolag i portföljen
  • Högre aktivitet i portföljen tenderar att leda till en högre värdering
  • Maktrabatt när makten går före avkastningen
  • Unik exponering, oftast via onoterade innehav
  • Marknadstekniska aspekter som exempelvis låg free float i aktien

Substansrabatten tenderar också att falla när börsen går starkt, som i år. Efter den starka kursutvecklingen värderas sektorn nu med en premie på 5 procent jämfört med den historiska substansrabatten på 3 procent.

– Kortsiktigt är det läge att vara selektiv och lite försiktig. Skulle vi få en sättning på börsen så tenderar reaktionen i vissa av dessa bolag att bli förstärkt, en form av inverterat rabattsamband med fallande aktiekurser och ökad rabatt. Men om man är långsiktig och väljer bolag med starka portföljutsikter, skulle jag inte vara särskilt bekymrad, säger Derek Laliberté

I studiosamtalet kan man även ta del av vilka investmentbolag som har haft en substansvärdestillväxt respektive totalavkastning som överträffat index de senaste fem åren. Derek Laliberté diskuterar även investmentbolag som en attraktiv sparform tack vare den kostnadseffektiva förvaltningen. De större och traditionella investmentbolagen, som Latour, Lundbergs och Investor, har en förvaltningsavgift under 0,1 procent, vilket är väsentligt billigare än nästan alla traditionella aktiefonder.

I del 2 presenterar Derek Laliberté sitt favoritcase samt finansieringskandidat bland investmentbolagen..  

Top Picks bland investmentbolagen

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Dereke Laliberté lyfter fram sitt favoritcase bland investmenbolagen samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Derek Laliberté

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.