Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

De senaste två åren har centralbanker höjt styrräntorna kraftigt, vilket har lett till en enorm räntemedvind och vinstexplosion i banksektorn. Bankaktierna på Stockholmsbörsen hade därför ett starkt fjolår på börsen. Även i år har aktierna utvecklats väl. Med undantag av Handelsbanken har samtliga bankaktier överträffat börsens totalavkastning, inklusive utdelning. Investerare ställer sig därför frågan – hur ska man agera i banksektorn nu?

I ABG Private Bankings studiosamtal lyfte ABGSC:s topprankade bankanalytiker Magnus Andersson fram att såväl räntenetto som nettovinstnivåer bör ha passerat toppen och att räntorna är mest sannolikt på väg ned. Enligt Magnus Andersson, i ett scenario där korträntorna hamnar kring 2-2,5 procent, kommer lönsamheten i denna sektorn att vara betydligt högre de kommande fem åren än vad den var de senaste 10-12 åren med nollränta.

– Vinsterna är dock på väg ned härifrån, vilket normalt sett brukar vara negativt för banksektorn. Det som är annorlunda den här gången är att värderingen är väldigt låg. Marknaden har redan tagit höjd för att intjäningsnivåerna, framför allt den vi såg under 2023, inte är uthålliga.

Magnus Andersson pekar också på att kapitaluppbyggnaden har varit väldigt stark, inte minst eftersom utlåningstillväxten har legat kring noll eller till och med svagt negativ beroende på segment. Riksbanken ligger först i räntesänkningscykeln bland de nordiska länderna, och de svenska bankerna har därför förmodligen passerat peaken för räntenettot. Historiskt har bankerna dock varit väldigt bra på att hantera kostnader. Det finns dock fortfarande kvardröjande inflationseffekter i kostnadsbaserna.

– Fokus på kostnader kommer att öka betydligt under andra halvåret i år när vi börjar se effekterna av räntesänkningar på räntenettot på allvar. Dessutom ligger förväntningarna på kreditförluster alldeles för högt generellt sett. Konkurser ligger visserligen på höga nivåer, men det gäller framför allt inom sektorer som bankerna inte har exponering mot. Så länge inte kommersiella fastighetsbolag går i konkurs på bredare front tror jag att kreditförlusterna kommer vara fortsatt låga

I takt med utsikter om en ljusnande ekonomi 2025 bör oron för kreditförluster avta och riskpremien gå ned.

– Det som kommer att förändras fram till årsskiftet är centralbankernas räntesänkningar. Det är ingen positiv trigger för värderingen, även om det är väl diskonterat och förväntat. De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier inför en sannolik uppvärdering från årsskiftet och framåt.

Med räntenetto och vinstnivåer som sannolikt har passerat toppen blir utdelning och återköp, cash yield på finansspråk, en allt viktigare komponent för investerare i banksektorn. För närvarande ligger cash yield i sektorn kring 10-11 procent.

– Att få den typen av absolut avkastning i ett läge när den svenska tioårsräntan ligger kring 2,4 procent innebär en alldeles för hög premie. Fokus på cash yield brukar öka efter Q3-rapporterna, vilket innebär att kursrisken på nedsidan är låg. En annan faktor som kan driva sektorn och förbättra sentimentet är om vi börjar se utlåningstillväxt igen. I takt med räntesänkningarna bör rimligen även kreditmarknaden piggna till, säger Magnus Andersson.

Top Picks inom banksektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Magnus Andersson lyfter fram favoritcaset inom nordisk banksektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Magnus Andersson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.