Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Verkstadssektorn fortsätter att utklassa Stockholmsbörsen och är på väg att göra det för sjätte året i rad om trenden från första halvåret håller i sig. Enligt Olof Cederholm, verkstadsanalytiker och analyschef på ABGSC, levde verkstadsbolagen återigen upp till de högt ställda förväntningarna i den senaste rapportperioden. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter han fram energiomställningen och elektrifieringen som viktiga teman bakom de bolag som har haft starkast kursutveckling den senaste tiden, såsom ABB, Alfa Laval och Atlas Copco. Dessa teman förväntas fortsätta driva tillväxten för verkstadsbolagen framöver.

Enligt Olof Cederholm är inköpschefsindex i Europa, USA och Kina den viktigaste ledande indikatorn för konjunkturutvecklingen i verkstadssektorn. Den senaste tiden har inköpschefsindex i Europa visat en positiv trend, även om det fortfarande ligger under nivån 50 som signalerar ökad aktivitet och tillväxt. Samtidigt har USA och Kina tagit ett steg tillbaka, även om deras nivåer fortfarande är högre än Europas.

– Vårt scenario är att konjunkturcykeln bottnar kring Q1 och Q2, för att sedan förbättras något i Q3 och ytterligare lite i Q4. För att verkstadssektorn ska växa 2025 krävs att inköpschefsindex fortsätter stiga över 50 under tidig höst.

Vinstrevideringar är en av de viktigaste drivkrafterna för en akties kursutveckling. För sektorn som helhet är revideringstrenden i princip oförändrad, och estimaten rör sig inte längre uppåt. På bolagsnivå finns dock starkare trender, med exempelvis Volvo i en fortsatt stark estimattrend. Trots att konjunkturen har bromsat in, uppvisar bolagen ändå rekordmarginaler.

– Detta är dock till stor del drivet av att stora bolag som Volvo och ABB har förbättrat sin lönsamhet markant samt att många verkstadsbolag har avyttrat dåliga tillgångar, snarare än att bolagen generellt har presterat mycket bättre. I bolag där intäktsmixen är oförändrad har det inte skett lika stora förändringar.

Den starka kursutvecklingen har lyft verkstadssektorn till historiskt höga värderingsnivåer. Sektorn värderas nu med ett framåtblickande P/E-tal kring 21x, vilket motsvarar en premie på 10 procent jämfört med verkstadssektorns historiska genomsnitt och 9 procent över Stockholmsbörsens genomsnitt.

– Verkstadssektorn befinner sig i ett något överhettat territorium. Med ledande indikatorer som blivit lite mjukare sekventiellt, anser vi att man bör vara lite försiktig med vad man äger de närmaste 3-9 månaderna. Många aktier är helt enkelt lite för dyra.

I del 2 presenterar Olof Cederholm sitt favoritcase samt finansieringskandidat inom verkstadssektorn.  

Top Picks inom verkstadssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Olof Cederholm lyfter fram sitt favoritcase inom svensk verkstadssektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Olof Cederholm

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.