Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Många av bolagen på Stockholmsbörsen inom onlinespel för kasino och betting (igaming på branschspråk) gynnades kraftigt under pandemin när alla blev hemmasittande. Den historiskt sett relativt ocykliska branschen har dock, med några undantag, haft en trögare utveckling på börsen under de senaste åren.

Trots detta fortsätter marknadstrenderna inom igaming att vara starka och sektorn växer stabilt med höga ensiffriga procenttal. Denna tillväxt drivs till stor del av den strukturella förflyttningen från traditionella landbaserade kasino till spel online. Mogna marknader som Sverige och Storbritannien uppvisar en onlinepenetration som är mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet, vilket tyder på en robust utveckling för nätspel. Under ett studiosamtal hos ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist fram att igaming-sektorn har visat motståndskraft trots att aktievärderingarna har varit under press under flera år. Och det är inte på grund av att de finansiella nyckeltalen har försämrats drastiskt.

– Pressen kommer från att många fondbolag av ESG-skäl exkluderar igaming-bolagen i sitt investeringsuniversum. Det stora skiftet i denna inställning var någonstans omkring 2018-2019, och sedan dess har rabatten mot börsen som helhet ökat markant. Med tanke på sektorns stabila kassaflöden anser vi att det finns en gräns för hur mycket rabatten kan öka. Dessutom fortsätter skiftet mot reglerade marknader, vilket bör göra sektorn mer attraktivit för investerare. Vi förväntar oss inte att se samma generella säljtryck som vi har sett tidigare år, eftersom denna övergång till reglering kan hjälpa att öka förtroendet för branschen.  

Igaming-sektorn har i allmänhet attraktiva nyckeltal, kännetecknade av snabb tillväxt, höga vinstmarginaler, bra avkastning på eget kapital och effektiv kassakonvertering. De svenska bolagen inom igaming har i regel robusta balansräkningar och nästan alla har en nettokassaposition, vilket gör dem finansiellt stabila och attraktiva för investerare. En stark balansräkning ger också utrymme för återköp av aktier, vilket i sin tur kan bidra till att stärka köpsidan och stödja aktiepriset.

– Vi föredrar en kapitalallokering där bolagen återköper sina aktier på nuvarande pressade nivåerna. Flera av bolagen i sektorn utnyttjar redan återköp som ett sätt att stödja aktiekursen och öka aktieägarvärdet. Det går dra paralleller till det svenska tobaksbolaget Swedish Match innan det blev utköpt för ett par år sedan. De använde aktivt använde återköp för att mota en pressad värdering samtidigt som de ökade vinsten per aktie, säger Oscar Rönnkvist.

Fusioner och förvärv kan driva tillväxt och marknadsandelar inom igaming-sektorn. Oscar Rönnkvist förutspår fortsatt konsolidering i Norden med flera potentiella uppköpskandidater, vilket kan ge investerare nya möjligheter. Exempelvis har Leovegas, Aspire Global och Net Entertainment köpts ut från Stockholmsbörsen de senaste åren. Denna trend ser ut att fortsätta, särskilt efter att den franska speljätten FDJ lade ett bud på den svenska speloperatören Kindred i början av året.

Trots att igaming-sektorn har många positiva drivkrafter, finns det binära risker, särskilt relaterade till regleringar och juridiska granskningar.

– Vi anser att dessa risker redan återspeglas i de nuvarande värderingarna, investerare har redan beaktat dem i sina investeringsbeslut. Sektorn är dessutom relativt okänslig för konjunktursvängningar, vilket ger en extra grad av stabilitet, säger Oscar Rönnkvist.

Oscar Rönnkvist delade även sin syn på telekomoperatörssektorn och dess framtidsutsikter under studiosamtalet.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han delar med sig av sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.