Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Telekomoperatörer är en klassisk defensiv sektor på Stockholmsbörsen. Karaktäristiska egenskaper för denna sektor är stabila bolag, hög mognadsgrad, stora fasta investeringar (capex) som fungerar som barriärer för nya aktörer, samt stabila kassaflöden. Men samtidigt har sektorn en relativt låg tillväxttakt. Utöver att operatörerna haft svårt att höja priserna för 5G till slutkunderna, har inflationen de senaste åren satt press på företagen som inte kunnat kompensera sig i samma utsträckning.

Trots att telekomsektorn generellt sett erbjuder höga direktavkastningar, har sektorn presterat betydligt sämre än börsen som helhet de senaste åren. Det finns dock undantag; till exempel har Tele2 stigit med cirka 20 procent i år. Aktien fick en skjuts efter en positiv rapport och har även fått en ny huvudägare under våren efter att Kinnevik sålt sitt innehav. I ett tidigare studiosamtal hos ABG Private Banking lyftes Tele2 fram som ett favoritcase för utdelningsportföljen.

Det finns dock indikationer på en förbättrad tillväxttakt i den nordiska telekomsektorn, enligt ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Jämfört med europeiska telekomoperatörer växer nordiska operatörer i genomsnitt både i omsättning och vinst snabbare än sina europeiska motsvarigheter, och genererar även en högre avkastning på aktiekapitalet.

– Efter pandemin har tillväxten faktiskt förbättrats något, delvis på grund av prishöjningar för att kompensera för inflationen. Många europeiska och även nordiska operatörer har förutspått en stabil, låg ensiffrig tillväxt under 2024.

Sektorn brottas med fortsatt höga investeringsnivåer, särskilt inom 5G där operatörerna fortfarande väntar på att se avkastningen från sina investeringar. På kort sikt sätts kassaflödena under press av de ökade kostnaderna för utbyggnaden av 5G, vilket ökar risken för att vissa operatörer inte kommer att kunna upprätthålla sin utdelningsandel på ett uthålligt sätt.

– Telekomsektorn värderas just nu med en rekordhög rabatt jämfört med börsen som helhet, vilket vi tror beror på flera faktorer. För det första har den senaste tidens högre räntor och inflation gjort det svårare för operatörerna att höja priserna i takt med inflationen, vilket har skapat press på kassaflödena. Samtidigt, med stigande räntor och företag som är relativt skuldsatta, har kassaflödena utsatts för ytterligare press, vilket har gjort det svårare för operatörerna att täcka sina utdelningar med kassaflödet.

Oscar Rönnkvist lyfter fram den finska operatören Elisa som ABGSC:s favorit i den nordiska operatörssektorn. Bolaget har länge varit bäst i klassen i Norden och är en av de bäst presterande europeiska operatörerna. Det som särskilt utmärker Elisa är stabiliteten i kassaflödet och vinsterna, samt den högeffektiva kapitalallokeringen. Elisa har en sund skuldsättning och har fokuserat på sin kärnmarknad, samtidigt som de i princip har undvikit förvärv.

– Det är ganska enkelt att förutse bolagets intäkter och utdelningstillväxt, som har varit stabil omkring 5-6 procent per år sedan 2018. Vi förväntar oss att Elisa fortsätter att öka utdelningen med över 5 procent under 2024, givet den stabila tillväxten i EBITDA och samtidigt en mycket återhållsam capex jämfört med andra bolag i sektorn. Det ger en attraktiv kombination av en direktavkastning på cirka 5 procent och en årlig utdelningstillväxt på över 5 procent.

Under ABG Private Bankings studiosamtal delade Oscar Rönnkvist även sin syn på utvecklingen inom igaming-sektorn.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han lyfter fram sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Elisa investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 april 2024 18:11 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

I ett tidigare studiosamtal lyfte fram Tele2 som en köpkandidat.