Artiklar

Banken med den bästa vinsttrenden

Centralbankernas räntehöjningar har de senaste två åren inneburit en vinstexplosion i banksektorn. Magnus Andersson, analytiker på ABGSC, delar med sig av sitt favoritcase inom banksektorn samt en lämplig finansieringskandidat.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s topprankade bankanalytiker Magnus Andersson ger en uppdaterad syn på banksektorn och vad som kan ge nytt bränsle till aktierna. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland de nordiska bankerna samt en lämplig finanansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Nordea (Köp) – Mest lönsamma banken i Europa

 • Bästa nettovinsttillväxten (CAGR) i banksektorn under 2023-26p
 • Övertygande kostnadshantering – mål för K/I-talet (kostnader i relation till intäkter) på 44-46 procent
 • Överskottskapital kontinuerligt återförd till aktieägarna i form av utdelning och återköp
 • Mest lönsamma banken i Europa, vilket innebär strategisk flexibilitet och/eller hög och hållbar utdelningspotential
 • Utmärkt företagsledning med dokumenterad förmåga att leverera
 • Starkt värderingsstöd (justerat P/E-tal på 8x vår prognos för 2025, P/BV 1,2x med ROE (avkastning eget kapital) på 15 procent för 2025p
 • Totalavkastning från utdelningar och återköp under 2025-26 på 11 procent per år. Värdering i linje med de nordiska och europeiska sektorerna.
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 152 SEK

Handelsbanken (Hold) – Sämre lönsamhetstrend jämfört med konkurrenterna

 • Svag vinsttillväxt (CAGR) under 2023-26p jämfört med konkurrenter
 • Lägst intäkt, högst kostnader och lägst vinsttillväxt i sektorn 2024p
 • Försämrad lönsamhetstrend jämfört med konkurrenter under 2023-26p
 • Ingen plan för att förbättra ROE (avkastning på eget kapital) i sikte (skulle ändå ta tid)
 • Värderingsstöd vid ett justerat P/E-tal 9x på vår prognos för 2025 och P/BV 0.9x för 2024p. Med ROE som når 10 procent år 2026p och begränsad tillväxt i bokfört värde är den huvudsakliga attraktionen i aktien utdelningsavkastningen (10-11 procent utbetald under 2025-26).
 • Värderas med en omotiverad premie relativt europiska banker
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 104 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Handelsbanken investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 maj 2024 05:37 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Nordea investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 20:20 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Vinnaren bland serieförvärvarna

Börsens serieförvärvare har tagit revansch på börsen i år. Sektorn har visat högre motståndskraft än väntat och vinstbotten är nära enligt ABGSC:s analytiker Karl Bokvist, som också pekar ut favoritaktien just nu samt en finansieringskandidat.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Karl Bokvist presenterar sin syn på serieförvärvarna och vinstutvecklingen framöver. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland serieförvärvarna samt en finanansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Sdiptech (Köp) – Den organiska tillväxttakten imponerar

 • Nordisk serieförvärvare fokuserad på produktföretag med hög lönsamhet (rörelsemarginal kring 20 procent) med god organisk tillväxtpotential inom hållbarhetsdriven efterfrågan inom nischad infrastruktur 
 • Hög justerad vinsttillväxt (EBITA), cirka 40 procent per år sedan 2018, varav 7 procent är organiskt
 • Fortsatt god organisk tillväxt 2024, samtidigt som en avmattning redan är synlig bland konkurrenter 
 • Kan öka vinsterna över 15 procent per år under överskådlig tid, medan kvalitet (avkastning på kapital, kassaflöde, volatilitet i vinster) kontinuerligt förbättras 
 • Attraktiv värdering kring 14x tolvmånaders framåtblickande EBITA, potential att reducera den stora värderingsrabatten jämfört med ‘Big-4’ (Lifco, Indutrade, Lagercrantz och Addtech)
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 350 SEK

Lifco (Hold) – Ökad risk med hög värdering och växande andel cykliska vinster

 • Industrikoncern med rötter i Getinge. Förvärvar små och medelstora bolag inom specifika nischmarknader
 • Lifcos meritlista talar för sig själv; 15-20 procent årlig vinsttillväxt under årtionden, tydligt fokus på att förvärva nischmarknadsledare (ofta bolag med rörelsemarginal över 20 procent) till låga multiplar (4-6x den senaste tiden) med imponerande kassakonvertering och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE >20 procent)
 • En växande andel av vinsterna är dock cykliska, särskilt det höglönsamma affärsområdet  Demolition & Tools, som utgör kring 30 procent av vinsten   
 • Med en hög värdering motsvarande 24x tolvmånaders framåtblickande EBITA (20 procent över tioårssnittet) är risken att den organiska tillväxten kan fortsätta att underprestera på kort sikt
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 250 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Sdiptech investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 26 april 2024 06:36 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Lifco investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 25 april 2024 06:12 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Förvärvsmaskinerna genererar betydande värde över tid

Serieförvärvarna visar imponerande motståndskraft och fortsätter generera värde med sin långsiktiga tillväxtstrategi. Sektorvärderingen är förhållandevis hög men kan motiveras. Uppsidan i sektorn är dock begränsad på kort sikt enligt ABGSC:s analytiker Karl Bokvist.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Pandemi, komponentbrist, inflation och avmattande konjunktur – ingenting ser ut att stoppa serieförvärvarnas framfart på börsen. Sektorn har klättrat över 15 procent i år, jämfört med cirka 10 procent för Stockholmsbörsens OMX30. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Karl Bokvist fram att en fortsatt väldigt aktiv förvärvsagenda kortsiktigt har kompenserat för en svagare organisk tillväxt bland serieförvärvarna.

En serieförvärvare, även kallad compounder på finansspråk, är ett bolag som bygger sin affärsmodell på att regelbundet förvärva andra, ofta familjeägda, lönsamma bolag genom att återinvestera sitt kassaflöde. Genom att samla flera bolag kan man uppnå synergieffekter, som gemensamma inköp och andra stordriftsfördelar. Ur ett riskperspektiv erbjuder serieförvärvare diversifierade kassaflöden från många olika slutkunder och marknader.

På avkastningssidan erbjuder dessa bolag tillväxt drivet av både organisk tillväxt och förvärv. De har förmågan att återinvestera sitt kapital med hög avkastning över flera decennier. Många av de bästa aktierna på börsen under de senaste 10, 20, 30 åren har varit bolag som uppfyller dessa kriterier. Exempelvis Addtech, Lagercrantz, Indutrade och Lifco – eller Big 4 som ABGSC:s analytiker Karl Bokvist kallar denna kvartett av serieförvärvare.

– Även om serieförvärvarna är cykliska, växer vinsten ofta snabbare än omsättningen. Bolagen har en god underliggande förmåga att växa med de kassaflöden som serieförvärvarna skapar och investerar i nya, välskötta bolag. Över tid skapas en snöbollseffekt som har genererat oerhört mycket värde.

Enligt Karl Bokvist har bolagen i sektorn som helhet hanterat nedgången mycket väl. En svagare organisk tillväxt har balanserats av en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

– Över tid kan flera av bolagen i sektorn växa vinsterna med 15 procent per år. Även om vinsttillväxten trendar ned lite kortsiktigt, kan förvärvssidan kompensera för en svagare organisk utveckling i närtid.

Historiskt tenderar serieförvärvarna att växa omsättningen i linje med nordiska verkstadsbolag. Inköpschefsindex är en ledande indikator och känselspröt mot industrin. I första kvartalet 2024 var den organiska tillväxten negativ. Inköpschefsindex pekar dock uppåt sedan i höstas och makroscenariot med hard landing framstår som allt mindre troligt enligt Karl Bokvist. Det finns därför en förhoppning om att sektorn har passerat tillväxtbotten och återgår till tillväxt under andra halvåret.

Kortsiktigt är dock utmaningen att sektorn värderas högt och med en historiskt hög premie relativt sektorn av väletablerade verkstadsbolag. Karl Bokvist bedömer att den fina kombinationen av hög vinsttillväxt och attraktiv avkastning på sysselsatta kapitalet står sig väl mot de jämförbara bolagen och att den trenden kommer fortsätta.

– Vi tror att sektorn kan försvara sin premie, även om värderingsmultipeln är förhållandevis hög. Men om du investerar i de här aktierna idag, satsar du på en förhoppning om att affärsmodellerna fungerar, med fortsatt hög vinsttillväxt och bibehållen kvalitet. Och det tror vi på. Sektorn kommer att försvara en hög värdering över tid, men just nu ser vi kanske inte någon betydande uppsida i sektorn på kort sikt.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Karl Bokvist, där han delar med sig av sitt favoritcase bland serieförvärvarna samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Karl Bokvist

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Största prognosförändringarna efter rapportsäsongen

Utfallet i rapportsäsongen blev allt annat än spektakulär och mer eller mindre i linje med förväntningarna. Rörelseresultatprognoserna för 2024 och 2025 har justerats upp högst marginellt. Störst uppjustering av rörelseresultat för helåret hittar vi i sektorerna material och sällanköpsvaror samtidigt som IT hade störst nedjustering.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s strateg Christer Linde sammanfattar den i princip avslutade rapportperioden efter att 91 procent av de svenska bolagen (baserat på börsvärde) har rapporterat sina resultat. Nedanstående data är baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Blandad Q1 men mer eller mindre i linje med förväntningarna

Svenska bolag motsvarande nästan 90 procent av det totala börsvärdet har rapporterat Q1. Jämfört med konsensus har endast 43 procent av bolagen överträffat Q1-förväntningarna för intäkterna, medan cirka 44 procent har överträffat förväntningarna på rörelseresultat (EBIT). På sektornivå överträffade 67 procent av bolagen inom finans konsensus på rörelseresultat medan endast 20 procent av bolagen inom IT överträffade konsensus.

Små positiva EBIT-revideringar för 2024 och 2025

Aggregerat för de svenska bolag som hittills har rapporterat, är intäktsprognoserna i princip oförändrade för 2024. Rörelseresultatet har justerats upp 1 procent för både 2024 och 2025 (mätt tre dagar före och tre dagar efter rapporteringsdagen). Sektorer med de största positiva EBIT-justeringarna för 2024 var material och sällanköpsvaror medan IT hade de största negativa EBIT-justeringarna (2024). Om vi jämför rörelseresultatet 2025 med 2024 har vi en tillväxt på 11 procent (oreviderat EBIT), vilket är i linje med den förväntade tillväxten för det globala börsindexet MSCI World för 2025 (13 procent) medan förväntad tillväxt för innevarande år är något lägre på 8 procent. Prognosen för rörelsemarginalen är för närvarande 11,8 procent för de svenska bolagen (viktade) för 2024 och 12,8 procent för 2025.

De största revideringarna under den senaste månaden

Om vi tar en något längre horisont (en månad) och tittar på bolagen med de största konsensusrevideringarna för EBIT 2024 hittar vi Addnode, Boliden, Engcon och MTG med de största positiva EBIT-revisionerna medan Paradox Interactive, New Wave Group, Indutrade och Electrolux hade de största negativa revideringarna. Notera att vi använder oreviderade siffror, där engångsposter kan orsaka stora avvikelser i vissa fall. Det har funnits en ganska hög korrelation mellan resultatjusteringar och prestanda på börsen. De 20 bästa bolagen med de högsta resultatrevideringarna förra månaden, med en genomsnittlig EBIT-uppgradering på 9 procent, var upp i genomsnitt med 10 procent under samma period. De 20 bolagen med de svagaste resultatjusteringarna förra månaden, med en genomsnittlig nedgradering på 4 procent för EBIT, var ned i genomsnitt med 3 procent under samma period.

Källa: Baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Underlaget hittar du här.

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Sektorn med rekordhög rabatt

Telekomoperatörer värderas lågt men brottas fortfarande med höga investeringsnivåer, vilket sätter press på kassaflödena på kort sikt. ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist rekommenderar bolag med låg estimatrisk och potential för långsiktig tillväxt i utdelning per aktie.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Telekomoperatörer är en klassisk defensiv sektor på Stockholmsbörsen. Karaktäristiska egenskaper för denna sektor är stabila bolag, hög mognadsgrad, stora fasta investeringar (capex) som fungerar som barriärer för nya aktörer, samt stabila kassaflöden. Men samtidigt har sektorn en relativt låg tillväxttakt. Utöver att operatörerna haft svårt att höja priserna för 5G till slutkunderna, har inflationen de senaste åren satt press på företagen som inte kunnat kompensera sig i samma utsträckning.

Trots att telekomsektorn generellt sett erbjuder höga direktavkastningar, har sektorn presterat betydligt sämre än börsen som helhet de senaste åren. Det finns dock undantag; till exempel har Tele2 stigit med cirka 20 procent i år. Aktien fick en skjuts efter en positiv rapport och har även fått en ny huvudägare under våren efter att Kinnevik sålt sitt innehav. I ett tidigare studiosamtal hos ABG Private Banking lyftes Tele2 fram som ett favoritcase för utdelningsportföljen.

Det finns dock indikationer på en förbättrad tillväxttakt i den nordiska telekomsektorn, enligt ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Jämfört med europeiska telekomoperatörer växer nordiska operatörer i genomsnitt både i omsättning och vinst snabbare än sina europeiska motsvarigheter, och genererar även en högre avkastning på aktiekapitalet.

– Efter pandemin har tillväxten faktiskt förbättrats något, delvis på grund av prishöjningar för att kompensera för inflationen. Många europeiska och även nordiska operatörer har förutspått en stabil, låg ensiffrig tillväxt under 2024.

Sektorn brottas med fortsatt höga investeringsnivåer, särskilt inom 5G där operatörerna fortfarande väntar på att se avkastningen från sina investeringar. På kort sikt sätts kassaflödena under press av de ökade kostnaderna för utbyggnaden av 5G, vilket ökar risken för att vissa operatörer inte kommer att kunna upprätthålla sin utdelningsandel på ett uthålligt sätt.

– Telekomsektorn värderas just nu med en rekordhög rabatt jämfört med börsen som helhet, vilket vi tror beror på flera faktorer. För det första har den senaste tidens högre räntor och inflation gjort det svårare för operatörerna att höja priserna i takt med inflationen, vilket har skapat press på kassaflödena. Samtidigt, med stigande räntor och företag som är relativt skuldsatta, har kassaflödena utsatts för ytterligare press, vilket har gjort det svårare för operatörerna att täcka sina utdelningar med kassaflödet.

Oscar Rönnkvist lyfter fram den finska operatören Elisa som ABGSC:s favorit i den nordiska operatörssektorn. Bolaget har länge varit bäst i klassen i Norden och är en av de bäst presterande europeiska operatörerna. Det som särskilt utmärker Elisa är stabiliteten i kassaflödet och vinsterna, samt den högeffektiva kapitalallokeringen. Elisa har en sund skuldsättning och har fokuserat på sin kärnmarknad, samtidigt som de i princip har undvikit förvärv.

– Det är ganska enkelt att förutse bolagets intäkter och utdelningstillväxt, som har varit stabil omkring 5-6 procent per år sedan 2018. Vi förväntar oss att Elisa fortsätter att öka utdelningen med över 5 procent under 2024, givet den stabila tillväxten i EBITDA och samtidigt en mycket återhållsam capex jämfört med andra bolag i sektorn. Det ger en attraktiv kombination av en direktavkastning på cirka 5 procent och en årlig utdelningstillväxt på över 5 procent.

Under ABG Private Bankings studiosamtal delade Oscar Rönnkvist även sin syn på utvecklingen inom igaming-sektorn.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han lyfter fram sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Elisa investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 april 2024 18:11 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

I ett tidigare studiosamtal lyfte fram Tele2 som en köpkandidat.

Artiklar

Två spelbara sektorer

Den nuvarande ekonomiska osäkerheten, kombinerad med börser som närmar sig rekordnivåer, skapar en utmanande miljö för investerare. Oscar Rönnkvist, analytiker på ABGSC, menar att sektorerna igaming och telekomoperatörer erbjuder stabilitet och är relativt lågt värderade. Han lyfter även fram två aktiefavoriter.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Många av bolagen på Stockholmsbörsen inom onlinespel för kasino och betting (igaming på branschspråk) gynnades kraftigt under pandemin när alla blev hemmasittande. Den historiskt sett relativt ocykliska branschen har dock, med några undantag, haft en trögare utveckling på börsen under de senaste åren.

Trots detta fortsätter marknadstrenderna inom igaming att vara starka och sektorn växer stabilt med höga ensiffriga procenttal. Denna tillväxt drivs till stor del av den strukturella förflyttningen från traditionella landbaserade kasino till spel online. Mogna marknader som Sverige och Storbritannien uppvisar en onlinepenetration som är mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet, vilket tyder på en robust utveckling för nätspel. Under ett studiosamtal hos ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist fram att igaming-sektorn har visat motståndskraft trots att aktievärderingarna har varit under press under flera år. Och det är inte på grund av att de finansiella nyckeltalen har försämrats drastiskt.

– Pressen kommer från att många fondbolag av ESG-skäl exkluderar igaming-bolagen i sitt investeringsuniversum. Det stora skiftet i denna inställning var någonstans omkring 2018-2019, och sedan dess har rabatten mot börsen som helhet ökat markant. Med tanke på sektorns stabila kassaflöden anser vi att det finns en gräns för hur mycket rabatten kan öka. Dessutom fortsätter skiftet mot reglerade marknader, vilket bör göra sektorn mer attraktivit för investerare. Vi förväntar oss inte att se samma generella säljtryck som vi har sett tidigare år, eftersom denna övergång till reglering kan hjälpa att öka förtroendet för branschen.  

Igaming-sektorn har i allmänhet attraktiva nyckeltal, kännetecknade av snabb tillväxt, höga vinstmarginaler, bra avkastning på eget kapital och effektiv kassakonvertering. De svenska bolagen inom igaming har i regel robusta balansräkningar och nästan alla har en nettokassaposition, vilket gör dem finansiellt stabila och attraktiva för investerare. En stark balansräkning ger också utrymme för återköp av aktier, vilket i sin tur kan bidra till att stärka köpsidan och stödja aktiepriset.

– Vi föredrar en kapitalallokering där bolagen återköper sina aktier på nuvarande pressade nivåerna. Flera av bolagen i sektorn utnyttjar redan återköp som ett sätt att stödja aktiekursen och öka aktieägarvärdet. Det går dra paralleller till det svenska tobaksbolaget Swedish Match innan det blev utköpt för ett par år sedan. De använde aktivt använde återköp för att mota en pressad värdering samtidigt som de ökade vinsten per aktie, säger Oscar Rönnkvist.

Fusioner och förvärv kan driva tillväxt och marknadsandelar inom igaming-sektorn. Oscar Rönnkvist förutspår fortsatt konsolidering i Norden med flera potentiella uppköpskandidater, vilket kan ge investerare nya möjligheter. Exempelvis har Leovegas, Aspire Global och Net Entertainment köpts ut från Stockholmsbörsen de senaste åren. Denna trend ser ut att fortsätta, särskilt efter att den franska speljätten FDJ lade ett bud på den svenska speloperatören Kindred i början av året.

Trots att igaming-sektorn har många positiva drivkrafter, finns det binära risker, särskilt relaterade till regleringar och juridiska granskningar.

– Vi anser att dessa risker redan återspeglas i de nuvarande värderingarna, investerare har redan beaktat dem i sina investeringsbeslut. Sektorn är dessutom relativt okänslig för konjunktursvängningar, vilket ger en extra grad av stabilitet, säger Oscar Rönnkvist.

Oscar Rönnkvist delade även sin syn på telekomoperatörssektorn och dess framtidsutsikter under studiosamtalet.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han delar med sig av sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Bästa aktiecasen inom igaming och telekomoperatörer

Den nuvarande osäkerheten i konjunkturen, kombinerad med börser nära rekordnivåer, skapar en utmanande miljö för investerare. Oscar Rönnkvist, analytiker på ABGSC, delar med sig av sina top picks i sektorerna igaming och telekomoperatörer.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist sin syn på sektorerna igaming (onlinespel för kasino och betting) och telekomoperatörer. I avsnittet nedan lyfter han fram två aktiefavoriter i dessa sektorer. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Evolution (Köp) – Redo för acceleration

 • Snabbväxande onlinekasinoleverantör med över 20 000 anställda i Europa, Nord- och Sydamerika
 • Högkvalitativt bolag med utmärkt bolagsledning och stora operativa vallgravar värderat till P/E-tal 21x på prognosen för 2024
  • Vinsten per aktie växer i genomsnitt 20 procent per år 2025-2026 enligt vår prognos
 • Värderas med för hög riskrabatt
  • Spelbolag värderas med cirka 65 rabatt jämfört med icke-spelrelaterade bolag
 • Vinsttillväxten stabiliseras kring 20 procent per år närmaste åren och P/E-multipeln stabiliseras kring 20x
 • EPS-tillväxt förväntas driva utvecklingen i aktien utöver en FCF-yield kring 5 procent
 • Aktieåterköp och köp från insynspersoner fungerar som en buffert när värderingen avviker för mycket från den operativa utvecklingen 
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 1 500 SEK

Elisa (Köp) – Attraktiv värdering och direkavkastning ger stöd i kvalitetsbolaget

 • Finländsk teleoperatör med 5 700 anställda i över 20 länder
 • Ett av Europas bästa telekombolag med en årlig genomsnittlig EBITDA-tillväxt kring 4 procent de senaste tio åren.
  • Inget år har understigit 2 procent tillväxt.
 • Avkastning på kapital, vinststabilitet och balansräkning är i toppklass
  • Elisa rapporterar sällan engångskostnader
 • Trots en stabil årlig tillväxt i utdelningen per aktie (DPS) kring 5 procent under de senaste åren handlas Elisa till en direktavkastning över 5 procent
 • Uppsidepotential genom snabbare mjukvarutillväxt (International Digital Services) med höga marginaler
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 50 EUR

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Evolution investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 21:23 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Elisa investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 april 2024 18:11 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

I ett tidigare studiosamtal lyfte fram Tele2 som en köpkandidat.

Artiklar

Tech-bolagen som står inför en vändning

Utvecklingen inom IT/tech-sektorn har varit tudelad de senaste åren. I ABG Private Bankings studiosamtal lyfter vår aktieanalytiker Daniel Thorsson fram trenderna och förutsättningarna för revansch hos tidigare förlorare.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Förra veckans starka jobbsiffror från USA ökar sannolikheten för en mjuklandning i USA och ger fortsatt stöd åt styrkan på börsen i såväl USA som övriga världen. På Stockholmsbörsen är dock uppgången tudelad, där småbolagsindex underpresterat storbolagsindex sedan 2020. Det finns dock tecken på ett begynnande skifte. Under mars utvecklades småbolagsindex starkare än börsens största bolag.

I vår makrokommentar i förra veckan argumenterade ABG Private Bankings makrostrateg Hans Peterson att det stundande skiftet i penningpolitiken skapar goda förutsättningar för att uppgången breddas till fler bolag och inkluderar konsumtionsdrivna och räntekänsliga sektorer. Revansch för småbolagen med andra ord.

I sektorn IT/tech finns många intressanta småbolag. ABGSC:s aktieanalytiker Daniel Thorsson har bevakat sektorn under många år. I ett studiosamtal i ABG Studio lyfter han fram flera tillväxttrender och de skilda förutsättningarna för några delsektorer inom IT/tech, efter två svagare år och stora kursrörelser bland bolagen.   

– Vi ser en gradvis återhämtning inom hårdvaruförsäljning. Det finns ett återinvesteringsbehov efter hårdvaruinköpen och försäljningsboomen som utlöstes av pandemin. Investeringscykeln är relativt kort och efter 3-4 år är det dags att investera igen, och där är vi nu.

Samtidigt är IT-konsultsektorn under press. Kunderna pausar i allt högre utsträckning projekt som ligger utanför de grundläggande digitaliseringsbehoven. Det påverkar IT-konsultmarknaden negativt med överutbud och risk för prispress under 2024 enligt Daniel Thorsson, som inte ser köpläge i sektorn kortsiktigt.

Den bästa utvecklingen de senaste två åren har SaaS-bolagen haft, det vill säga bolag som utvecklar och säljer prenumerationsbaserad mjukvara, oftast affärskritisk sådan. Saas-bolagen växer stabilt och organiskt med prishöjningar, kundintag och breddad produktförsäljning. Daniel Thorsson bedömer dock att tillväxtmomentum bland Saas-bolagen kan mattas av under 2024 och 2025, givet mindre medvind från inflationsdrivna prishöjningar. Dessutom värderas Saas-bolagen högre jämfört med före pandemin, vilket sammantaget bör begränsa potentialen i sektorn.

Det finns dock intressanta IT/tech-bolag med kurspotential under 2024.

– Mjukvarubolag som är transaktions- och volymdrivna tog mycket stryk under 2022 och 2023. En svagare tillväxt tvingade fram stora kostnadsbesparingar. Det har skapat en gynnsam situation inför 2024 och 2025, med god potential för en kraftig lönsamhetsförbättring bland de lite mer cykliska mjukvarubolagen.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till hela studiosamtalet samt Daniel Thorsson aktiefavoriter på Stockholmsbörsen samt vilka tre tillväxttrender som investerare letar exponering mot globalt.

Se studiosamtalet med Daniel Thorsson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Bästa aktiecasen inom IT & Tech

Börsuppgången breddas och småbolagssektorn har börjat röra på sig igen. Inom IT & Tech finns många högintressanta småbolag. Vår analytiker Daniel Thorsson delar med sig av sina top picks i sektorn samt en lämplig finansieringskandidat.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s analytiker Daniel Thorsson aktuella spaningar inom IT & Tech och hur investerare bör agera. I avsnittet nedan lyfter han fram två aktiefavoriter samt en finansieringskandidat inom sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Dustin (Köp) – Nystädat bolag och vinnare på återhämtning IT-budgetar i år

 • Marknadsledare inom B2B IT-hårdvara i Norden och Nederländerna
 • PC-marknaden förväntas gynnas av utbytescykeln och tillväxten inom AI
  • Enligt Gartners prognos blir 2024 det näst starkaste tillväxåret de senaste tio åren
 • Balansräkningen återställd efter 1,75 miljarder SEK i nyemission
 • Lagerjustering och kostnadsbesparingar förbättrar brutto- och EBITA-marginalen framåt
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) växer i genomsnitt 11 procent (CAGR) och det fria kassaflödet (FCF) i genomsnitt (CAGR) 39 procent de kommande tre åren
 • Aktien har sjunkit med 72 procent under de senaste tre åren
 • Värderingen är attraktiv med 7,9x EV/EBITA på prognosen för kommande tolv månader, motsvarande 32 procent rabatt jämfört med jämförbara europeiska företag
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 15 SEK

Sinch (Köp) – Turnaroundcase med accelererande tillväxt och attraktiv värdering

 • Global ledare inom kommunikationsplattform som tjänst (CPaaS), dvs B2C SMS, e-post och röstkommunikation
 • Organisk tillväxt förväntas förbättras tack vare bättre teknikkunder, starkare konsumenter och AI-applikationer som driver marknadsföring
 • Balansräkning i mycket bättre skick – den finansiella risken är betydligt lägre än tidigare
 • Sinch är redo att skala från volymtillväxt till vinsttillväxt
 • Mycket attraktiv värdering på 8,5x 2024e EV/EBITDA (justerad för CAPEX)
  • Motsvarar en rabatt på 29 procent jämfört med nordiska teleoperatörer utan tillväxt
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 45 SEK

HMS Networks (Sälj) – Svagt ordermomentum och omotiverat stor premievärdering

 • Global ledare inom industriell informationsteknologi och kommunikationsteknik (Industrial ICT) med ett starkt historisk track record
 • Organisk orderingång på -31 procent under 2023 påverkar leveranserna under 2024
 • Kraftigt minskad orderbok och svag orderingång ger betydande försäljningsnedgång
  •  -9 procent organisk tillväxt 2024
 • Nyligen gjorda OPEX-investeringar försämrar rörelseresultatet (EBIT) ytterligare
  • -36 procent 2024 (exklusive förvärvet av Red Lion Controls som behöver finansiering från en riktad emission)
 • Aktien handlas till EV/EBIT 44x på prognoser 2024
  • EV/EBIT 37x inklusive nyligen förvärvade Red Lion Controls
  • Omotiverat stor premie (+43 procent) relativt jämförbara bolag
 • Vi rekommenderar Sälj med riktkursen 385 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Dustin investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2 april 2024 11:44 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Sinch investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 15 februari 2024 15:58 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

HMS Networks investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 15 mars 2024 05:45 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Uppgången breddas på aktiemarknaden

Det stundande skiftet i penningpolitiken skapar gynnsamma utsikter inför 2025. ABG Private Bankings senior strategist Hans Peterson ser ett skifte i vilka bolag och sektorer som investerare bör positionera sig i just nu.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra makro- och strategikommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Riskaptiten är på topp och börserna sätter nya kursrekord. Europaindexet STOX600 har stigit fem månader i rad. I likhet med börsuppgången på de amerikanska börserna är det ett fåtal stora bolag som står för en stor del av uppgången. I Europas fall bolag som danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, nederländska chiptillverkaren AMSL och franska lyxkonglomeratet LVMH.

Hur ser förutsättningarna ut för konjunktur, räntor, inflation och eventuellt bränsle för fortsatta börsuppgångar? Och var bör investerare leta efter avkastning 2024? Vi har ställt fem frågor till Hans Peterson, senior strategist på ABG Private Banking.  Hans Peterson, senast i rollen som SEB:s Head of Asset Allocation, utarbetar tillsammans med ABG Private Bankings investeringschef strategi och portföljallokering på ABG Private Banking.

Hur ser du på makroläget just nu?

Marknaderna har drivits av den snabbt fallande inflationstakten och en alltmer positiv syn på konjunkturläget. Stabiliteten i makrodata har fortsatt och de flesta inköpschefsindex har bottnat. I kombination med det stundande skiftet i penningpolitiken blir tajmingen perfekt och långsiktigt ger det ett attraktivt köpläge.

Inflationen är i fokus – vad är din syn?

Just nu rubbas den fallande trenden kortsiktigt av att inflationsdata kommit in aningen högre än förväntat, vilket inte är så ovanligt i början av året. Och det är främst tjänsteinflation som stiger, varuinflationen är fortsatt låg. Under de närmaste månaderna bör vi se lägre inflationsdata. De strukturella faktorerna för låg inflation är på plats. Det öppnar för centralbankerna att sänka räntorna och då får vi en ny konjunkturbild.

Hur kan den nya konjunkturbilden materialiseras?

Penningpolitik har långa ledtider och centralbankerna vill sannolikt börja sänka för att inte få ett utdraget negativt konjunkturförlopp under 2024 och 2025. På aktiemarknaderna kommer uppgången breddas från de stora tillväxtbolagen till fler bolag. I den rörelsen får vi med konsumtionsdrivna och räntekänsliga sektorer. På obligationsmarknaden kommer räntespreadar att krympa ihop, vilket i sin tur underlättar för skuldsatta bolag. Det är också värt att notera att små och medelstora bolag i USA har stigit snabbt när räntebilden ändras. Det mönstret kommer även att gälla i Sverige.

Hur bör investerare positionera sig just nu?

Aktiemarknaden genomgår normalt sett tre återhämtningsfaser. I första fasen diskonterar marknaden de inledande räntesänkningarna, vilket vanligtvis är en gynnsam fas om ekonomin inte befinner sig i djup recession. Den andra fasen inträffar när räntesänkningarna väl har påbörjats, vilket också tenderar att vara en positiv period. I den sista fasen stabiliseras konjunkturen och företagens vinster börjar stiga. Dessa tre faser sträcker sig över ett antal år och strategin bör anpassas löpande under uppgångsfasen. Vi ser en positiv period framför oss och det är naturligt att favorisera tillgångsslaget aktier i portföljerna. Eventuell svaghet på marknaden bör betraktas som köptillfällen.

Vilka områden och sektorer är intressanta 2024?

Tidigare börsvinnare utmanas nu av andra sektorer som får bra vinsttillväxt när räntorna sänks. Globalt kommer det att ske ett skifte till Europa och Emerging markets. För svensk del innebär det att våra cykliska och räntekänsliga aktier kommer mer i fokus. Investerare bör löpande positionera sig i nästa fas vinnare. Det innefattar små och medelstora bolag, räntekänsliga bolag som exempelvis fastighetsbolag och serieförvärvare.

Makro- och strategikommentarer ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.